دوشنبه, ۰۵ اسفند ۱۳۹۸

سیمای روشن زنان
- دختر آبی پوش سحرخدایاری قربانی نظام فرومانده ی حاکمان اسلامی است، دزدان بزرگی که در روز روشن آمدند و انقلاب مردمی را که گرایش های مختلف در آن سهم داشتند، در خدمت مشتی کوچک انحصار طلب کشاندند.آنها در این چهل سال در عمل معلوم کردند منطقی جزدروغ، سرکوب، زوروشکنجه واعدام ندارند. کار به جایی رسیده که سخنگوی قوه قضایی مدعی می شود اصلاٌ هیچ حکمی علیه او صادر نشده است. دخترآبی پوش امروز توسط مقامات امنیتی مورد اتهام است که

خود سوزی او بر اثر بیماری روانی بوده وبا آوردن پدر او در برنامه های تلویزیونی دست به صحنه سازی های سراسر دروغ زده اند تا اثرات اجتماعی وسیاسی مرگ جانگداز سحر خدایاری را بزدایند وآنرا یک خود سوزی بیمارگونه جلوه دهند.این خودسوزی سحر امری ساده نیست ونخواهد بود ادامه مبارزه ی زنان ایران است برای آزادی وبرابری.
- مبارزه زنان ایران در صد سال گذشته علیه نظام مرد سالار سلطه گر یکی از درخشان ترین صفحات تاریخ مبارزه مردم را برای آزادی وبرابری پر کرده است. اعتراض دختر آبی پوش به ستم مضاعفی است که ندا آقاسلطان را به خیابان ها کشاند، سپیده قلیان را به جنبش dochtar abiکارگری هفت تپه پیوند داد که امروز دفاع او از خواست های شورای کارگری هفت تپه را جرمی به سنگینی 18 سال زندانی اعلام کرده اند. این مقاومت ومبارزه ماهیتی یگانه دارد- هر جا ستم هست بی شک مقاومت و مبارزه هست. زنان اولین گروه اجتماعی جامعه ی انقلابی پس از سرنگونی نظام سلطنتی بودند که در برابر حکم حجاب اجباری خمینی در اسفند ماه 1357 قیام کردند.
- در این صد سال گذشته با اینکه زنان در کلیه زمینه ها پیشتاز مبارزات اجتماعی بوده اند اما براثر هراس مضاعف دستگاه های امنیتی از جنبش زنان و تسلط عمومی فرهنگ مرد سالاری بر جامعه به نقش پر ارزش زنان در مبارزه کم بها داده شده است. در این سال ها دستگاه های امنیتی هردو رژیم ایران بزرگترین توطئه گری را علیه مبارزات واز خود گذشتگی های زنان انقلابی انجام داده اند.
- در دوره نظام شاهنشاهی دستگیری کادرهای کمونیستی زن از ارجحیت خاصی برخوردار بود و پس از دستگیری، سخت ترین شکنجه ها به آنها داده می شد. نمونه ای از این نوعش در مورد رهبران سازمان انقلابی است. دکتر شکوه طوافچیان از بنیاد گزاران سازمان زنان کنفدراسیون جهانی محصلین ودانشجویان، پزشک تحصیل کرده از ایتالیا که درکارخانه ذوب آهن اصفهان خدمت می کرد را پس از دستگیری در بهمن 1355 زیر شکنجه های سخت برای گرفتن اقرار وآوردن روی صحنه تلویزیون کشتند و جنازه اورا به خانواده اش مسترد نکردند و به دروغ در رسانه ها اعلام کردند که در در گیری کشته شد. همینطور است رفتار ساواک به وفا جاسمی یکی دیگر از رهبران سازمان انقلابی. او را زیر شکنجه کشتند چون حاضر نشد کوچکترین اطلاعاتی را در باره رفقایش به دستگاه امنیتی دهد.
- در دوران جمهوری اسلامی بازهم زنان از اعضای سازمان های چپ وانقلابی در ایستادگی نمونه عالی بودند ومسیر گلگون شده ی نسل های پیشین را با سر بلندی پیمودند. امروز دختران خیابان انقلاب، زنان روزنامه نگار که در زندان ها بسر می برند گواهی است در عمل که انقلاب در حال شکل گیری ایران بی شک سیمایی از زنان خواهد داشت. جرأت به مبارزه کلید بازکردن راه برای سرنگون کردن رژیم ددمنش حاکم است و زنان دارای کیفیتی بالا در این زمینه اند.
- در صورت وجود تشکیلات پیشرو طبقه کارگر، کادر های سازمانده وبا درایت در میان جوانان که امروز یکی از ضروریات اساسی جنبش کنونی است، دختران انقلاب ودختر آبی ها با اینهمه از خود گذشتگی وجرأت به مبارزه تا حد فداکردن جان می توانند به کادر های خوب جنبش تبدبل شوند.
- حزب رنجبران ایران همچنان برای برابری زن ومرد در کلیه زمینه ها مبارزه می کند و امروز در کنار زنان وجوانان برای گشودن درهای ورزشگاه ها ایستاده وخواهان برپا کردن جنبشی وسیع واز پائین با شرکت زنان ومردان برای تحقق این خواست برحق زنان است
- پیش بسوی جنبشی همگانی وتک گرایشی یکپارچه ومتحد برای باز کردن درهای ورزشگاه ها به روی زنان

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی