جمعه, ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

شانزده آذر:  ما فرزند کارگریم

شانزدهم آذر  هزار وسیصد و نود هشت  گواهی است بر آگاهی دانشجویان نسل کنونی جامعه ایران . نظرات ارائه شده در  میتینگ های گوناگون، بازتابی است از جمعبندی تاریخی مبارزات صد ساله‌ی طبقه کارگر وکمونیست‌ها، توده‌های ستمدیده واستثمار شده، برای آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم.

بی شک متاثر از جنبش عظیم فرودستان در آبانماه، شانزدهم آذر ماه امسال آغاز‌ی‌ست نوین برای تداوم  جنبش‌های توده‌ای عظیم چهل سال گذشته علیه رژیم جمهوری اسلامی‌. جنبشی است که پرچم ضد کودتای آمریکایی سال 1332 را بار دیگر برافراشته نگهداشته، با خط کشی روشن با طرفدران رژیم پهلوی و مجاهدین اسلامی پرو آمریکایی متحد راست ترین جناح های ارتجاعی سرمایه جهانی، همبستگی خود را با قیام کنندگان آبان، با فرودستان و کارگران با تاکید این که فرزندان  کارگرانیم اعلام کرده است. اما مهتر اینکه خود را آشکارا مدافع استوار بدیل سیاسی جنبش تاریخی طبقه کارگر ایران در برابر بدیل‌های بورژوازی و خرده بورژوازی معرفی کرده است.

خیزش  سیاسی شانزده آذر نود هشت ادامه  جنبش بزرگ تاریخی آبانماه است که به رژیم جنایتکار سرکوبگر  و جهانیان اعلام کند که راه پیمایی تاریخی مردم ایران برای آزادی، استقلال،عدالت اجتماعی و سوسیالیسم، همچنان پر قدرت تر و آگاهتر، زنده و پویاتر در راهست. هیچ نیرویی  دیگر نمی تواند از پیشروی‌اش  جلو گیرد.

حزب رنجبران ایران  استوار در کنار  جنبش تاریخی دانشجویی ایران ایستاده و با تمام نیرو از مشی سیاسی عمومی  جنبش انقلابی  - مبارزه با رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و مرزبندی با نیروهای راست پرو امپریالیستی - ،که دانشجویان نیز در سمت آن ایستاده است، پشتیبانی میکند. این مشی عمومی و این پرچم کارگران وروشنفکران مشی‌ای است که می تواند وسیعترین توده‌های عظیم مردم را در مبارزه برای براندازی انقلابی رژیم حاکم کنونی متشکل و همراه کند و پیروزی بد ست آورد.

بر افراشته تر باد پرچم جنبش خونین  شانزدهم آذر

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

حزب رنجبران ایران

آذرماه هزار سیصد ونود وهشت

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ