شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۹

علیه جنگ طلبی، علیه مداخله گری

قاسم سلیمانی مهره ای بس درشت در رژیم جمهوری اسلامی به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کشور عراق توسط نیروی نظامی آمریکا ترور شد و به خطر درگیری نظامی مستقیم بین ایران و آمریکا افزود و خامنه ای صحبت از انتقامی سخت کرد و مردم ایران و منطقه صدایشان علیه تجاوزگری آمریکا بلند شد. حزب رنجبران با هر گونه تجاوزگری امپریالیست ها در منطقه مبارزه کرده و تصمیم ترامپ را در کشتن قاسم سلیمانی محکوم می کند.و آنرا

عملی مستقیم در ادامه شعله ور کردن جنگ در خاورمیانه می داند. در عین حال ما با دخالتگری و تعرض های رژیم جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر و دامن زدن به کشاکش های ارتجاع اسلامی مبارزه کرده  خواهان کوتاه شدن دست امپریالیست ها از یک طرف و پایان دخالت های حکومت های مرتجع در امور دیگر کشورهای جهان هستیم. سرنوشت کشورها و جوامع بشری باید به دست مردم خود آن جوامع تعیین شود.و هر گونه تجاوز ، دخالتگری ، ایجاد تشنج های سیاسی و ملی و مذهبی در بین ملت ها باید به فوریت پایان داده شود .

حزب رنجبران ایران همچنان استوار مبارزه تا به آخر را با رژیم فرومانده ستمگر  جمهوری اسلامی وکل نظام سرمایه داری به پیش خواهد برد و درسمت طبقه کارگر و زحمتکشان و فرودستان ایستاده و از ادامه جنبش آبانماه 1398 دفاع کرده و آگاه است که صف عظیم توده ها در محکوم کردن امپریالیسم آمریکا در پشتیبانی و حمایت از رژیم حاکم نبوده و نیست .

مردم ما در طول تاریخ به کرات از امپریالیست ها ضربه خورده  به درستی در تظاهرات چند روزه گذشته نفرت خود را از این نیروی تجاوزگر نشان داده اند. برماست که توده های وسیع مردم را برای مبارزه ای همه جانبه در براندازی رژیم جمهوری اسلامی و در عین حال مبارزه علیه تجاوزگران منطقه ، علیه امپریالیسم و بویژه امپریالیسم آمریکا بسیج و متشکل کنیم

، چنین است آن مشی عمومی که نیرو های مترقی و آزادیخواه باید به پیش برند

مرگ بر امپریالیسم آمریکا

مرگ بر جمهوری اسلامی

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی