گرامی باد شانزدهم آذر روز دانشجو

فرزند کارگرانیم ، کنارشان می مانیم

شانزدهم آذر  هزار و سیصد و نود هشت  گواهی است از آگاهی دانشجویان نسل کنونی جامعه ایران،  نظرات ارائه شده در میتینگ های گوناگون، جمعبندی تاریخی است  از مبارزات صد ساله ی توده های ستمدیده و استثمار شده ، در این سال های طولانی، برای آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی. بی شک متاثر از جنبش عظیم فرو دستان در آبان ماه ، شانزدهم آذر ماه امسال آغاز ی است نوین برای ادامه ی  جنبش های توده ای عظیم در این چهل سال علیه رژیم جمهوری اسلامی . جنبشی است که پرچم ضد کودتای آمریکایی سال 1332 را بار دیگر برافراشته نگاهداشته، همبستگی خود را با قیام کنند گان آبان، با فرو دستان و کارگران با تاکید این که فرزندان کارگرانیم، با خط کشی روشن با طرفداران رژیم پهلوی و مجاهدین اسلامی پرو آمریکایی متحد راست ترین جناح های ارتجاعی سرمایه جهانی، بدیل سیاسی روشن جنبش تاریخی طبقه کارگر ایران را  در برابر بدیل های بورژوازی و خرده بورژوازی مطرح کرده است.

خیزش  سیاسی شانزده آذر نود هشت ادامه جنبش بزرگ تاریخی آبان ماه است که به رژیم جنایتکار سرکوبگر  و جهانیان اعلام کند که راه پیمایی تاریخی مردم ایران برای آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی همچنان پر قدرت تر و آگاه تر، زنده و پویا در را هست. هیچ نیرویی  دیگر نمی تواند از پیشرویش  جلو گیرد.

حزب رنجبران ایران  استوار در کنار جنبش تاریخی دانشجویی ایران ایستاده، با تمام نیرو از مشی سیاسی آن که مبارزه با رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و مرز بندی با نیروهای راست پرو امپریالیستی است پشتیبانی میکند. این مشی عمومی و این پرچم کارگران و روشنفکران مشی ای است که می تواند وسیع ترین توده های عظیم مردم را در مبارزه برای براندازی انقلابی رژیم حاکم کنونی متشکل و همراه کند و پیروزی بد ست آورد.

بر افراشته تر باد پرچم جنبش خونین  شانزدهم آذر

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسمِ

حزب رنجبران ایران

آذر ماه هزار سیصد و نود و هشت

اعلامیه و اطلاعیه‌ها