رفیق فریبرز رئیس دانا درگذشت

چه زندگی بهتر از اینکه تا آخر بخاطر آرمان های والای  انسانی علیه  رژیمی ستمگر و ظالم و فاسد ایستادگی کنی . رفیق فریبرز رئیس دانا هنگامی ما را ترک کرد که طبقه کارگر ایران، توده های ستمدیده و قاطبه مردم آزادیخواه به وجودش نیاز داشتند.

حزب رنجبران ایران یک دوست وفادار به سوسیالیسم، مقاوم در زندان و بیرون زندان، عضو کانون نویسندگان ایران را از دست داد، غم فقدانش بس گران و درد آور است. راه رهائی انسان از ستم و استثمار طبقاتی که او بر آن پای می فشرد بیشک توسط مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم  ادامه خواهد یافت.

یادش گرامی باد

اعلامیه و اطلاعیه‌ها