قیام علیه سرکوبگران برحق است

 نظامی که خشت اولش را جنایت کاران با معماری حاکمان فئودال اروپایی گذاشتند، تودههای وسیع مردم افریقا را شکار کردند و یوغ بردگی زدند
این نظام مردم بومی آمریکا را مهر توحش زد، قتل عام کرد و زیر پرچم مسیحیت سفید پوست، تمدن نوینی را مستقر ساخت.
همین نظام از صد سال گذشته به هیولا امپریالیستی چپاولگر و پر توحشی جهت سرکردگی بر جهان تبدیل شده است
این نظام دستان توانای کارگران و اندیشهی پر بار دانشمندان را نه برای بهبود زندگی اکثریت عظیم مردم، بلکه در خدمت مشتی کوچک سرمایه داران زالو صفت به اسارت گرفته و میلیونها نیروی سرکوبگر تا دندان مسلح را برای ادامه سلطهی غارتگرانه اش سازمان داده است.
امروز تودهها در بیش از سی شهر بزرگ آمریکا حاکمین را به چالش کشیدهاند.
ما در این بیست سال گذشته شاهد قیامهای تودهای میلیونی سراسری در ایران بودهایم و هرکدام با جرقهای شروع گشته و در اندک زمانی شعلههای پر فروغ و سوزندهاش تا لبهبراندازی کل نظام ولایت فقیه، زبانه کشیده است.
در آمریکا نیز در اعتراض به کشتن کارگر بیکار شده سیاهپوستی که در اثر هشت دقیقه فشار زانوی پلیس سفید پوست نژاد پرست بر گلوی او در حالی که دستبند زده کف خیابان دراز کشیده بود، جان میدهد، مردم به خیابان ریختند و این اعتراض به سرعت سراسر آمریکا را فرا گرفت. خشم مردم تا کنون در بیش از سی شهر بزرگ، بعضی از مراکز و ماشینهای پلیس را به آتش کشیده است. اعتراضات در عرض چند روز از اعتراض به یک جنایت به اعتراض به کل نظام سرمایهداری حاکم تکامل یافت و همانند قیام سراسری آبانماه 98 ایران، کارگران و زحمتکشان زن و مرد، نیروی میلیونی را به حرکت در آوردند. ترامپ به مانند خامنهای مردم قیام کننده را اوباشان و تبهکاران خواند.
رستاخیر بیش از سی شهر در آمریکا آغازی است برای فتح قلهها توسط هیچ بودگان که زمینهاش را فرو ماندگی دولتهای سرمایهداری در این پنج ماه در مقابله با حمله ویروس کرونا فراهمتر ساخته است. در تاریخ پیشرفت بشر، ویروس کرونا بعنوان فریاد گوش خراش طبیعت که تودههای افیونی جامعه ی نئولیبرالیستی را بیدار کرد ثبت خواهد شد. و این آغاز انقلابیست که کل نظام پانصد ساله بردگی، قتل عام نژادی و نسل کشی قومی و ستم و استثمار انسان از انسان را هدف قرار داده است.
ضعیف کشی در کشورهای سرمایه داری نهادینه شده است . در ایران زنان و در آمریکا سیاه پوستان به طور دائم و سیستماتیک تحت فشار و پیگرد هستند.
حزب رنجبران ایران خود را گردانی از جنبش عظیم بشریت برای رهایی از نظام سلطه گر امپریالیستی جهان میداند. ما امروز بنا بر وظیفه انترناسیونالیستی خود در کنار تودههای وسیع مردم زحمتکش و ستمدیده آمریکا ایستادهایم و رژیم ستمگر حاکم و رفتار وحشیانه پلیس این نظام را محکوم میکنیم.
پیروز باد مقاومت و مبارزه متحد کارگران و تودههای وسیع مردم آمریکا
همبسته باد مبارزه مشترک تودههای مردم ایران و آمریکا علیه حاکمان ضد مردمی و فاشیستی این کشورها.
انقلاب علیه نظام سرمایهداری در جهان بر حق است
کارگران کلیه کشورها متحد شوید
حزب رنجبران ایران سی ام مه 2020