چه باشد از بلای جنگ صعب‌تر؟
که کس امان نیابد از بلای او
شراب او ز خون مرد رنجبر
وز استخوان کارگر، غذای او
بهار

کشتار یک میلیونی ارمنی ها هنوز در خاطره هست که امروز جنگی بازهم در ادامه همان ناسیونالیسم تنگ نظرانه میان دو کشوری که زیر چتر کشور شوراها سال ها در صلح زندگی می کردند و در جنگ ضد فاشیسم علیه آلمان هیتلری متحد و در یک سنگر می جنگیدند، برپاشده است. جنگی که در موقعیت خطرناکی بر پا شده است چون در دوران پرخطری بسر می بریم .

بحران ساختاری سرمایه که صاحبانش دیگر راهی به نجات خود ندارند را بر آن داشته که دامنه رقابت فسار گسیخته و هرج و مرج ناشی از آن را به جنگ کشاند. فاشیسم زاییده دوران بحران سرمایه داریست و نژادپرستی و ناسیونالیسم پوشش ایدئولوژیک آن برای فریب توده های بیکار شده، تهیدست و رانده شده به حاشیه نشین های باد کرده ی جوامع سرمایه داری می باشد. درعین حال این جنگی نیابتی بین قدرت های امپریالیستی و مرتجع محلی برای تقسیم بازارهای منطقه و تصفیه حساب های سیاسی است.

این جنگ تنها به سود دشمنان مردم، بسود اسلحه فروشان جهان سرمایه وادامه هرج و مرج بیشتر در منطقه است.

کارگران جهان متحد شوید.

کارگران وخلق های ستمدیده جهان متحد شوید 

چنین است آموزش های اساسی کمونیسم . 

حزب رنجبران ایران خواهان خاتمه دادن فوری به این جنگ خانمان سوز وضد مردمی است 

خاورمیانه به خاطر تاریخ کهن خود سرزمینی است که هزاران سال مردمانش با هم مشترکن زندگی کرده اند. جنگ ها را پادشاهان و حاکمان بر پا کرده اند و به سود خود دست به کشتار و غارت زده اند. باید به این بربریت تاریخی خاتمه داد. دو جنگ جهانی امپریالیستی بشریت را به لبه نابودی کشاند، جنگ های نیابتی و سیاست بالکانیزه کردن های امپریالیستی منطقه ما را به ویرانی کامل کشانده است.برماست  نیروهای کارگری و آزادیخواه در کلیه کشورهای منطقه متحد شوند و دست در دست هم علیه جنگ  و برای صلح وهمبستگی  مبارزه کنند.

دست ها از ارمنستان وآذربایجان کوتاه

حزب رنجبران ایران