روز جهانی علیه اعدام

دهم اکتبر روز جهانی علیه اعدام است.  نظام جمهوری اسلامی یکی از قهارترین نظام های جهان در بکاربردن این شیوه آدمکشی است که از همان آغاز حکومتش بکارگرفته است. امروز درایران موج عظیمی از مردم آزادیخواه ایران علیه اعدام بپا خاسته اند و در محکوم کردن نوید افکاری، تشکل های مستقل کارگری با بیانی راستین ضمن محکوم کردن نظام در اعدام نوید افکاری به پشتیبانی از جنبش  ممنوعیت اعدام برخاستند.

حزب رنجبران ایران  بهترین فرزندان زن ومرد  خود را در دو رژیم سلطنتی و ولایت فقیه در میدانهای اعدام از دست داده است و بی شک استوار درسمت جنبش ممنوعیت اعدام ایستاده است. نه به اعدام خواست اکثریت مردم است. گرفتن این حق تنها از طریق مبارزه متحد ومتشکل وسیعترین نیروهای زحمتکش و آزادیخواه بدست می آید.

حزب رنجبران ایران  - نهم اکتبر 2020