در مرگ استاد شجریان

در مرگ استاد شجریان، مردمی در اعتراض به نظامی که بنیاد گذارش موسیقی را با هروئین یکی می دانست  جواب دندان شکنی دادند: در سراسر ایران و بیرون از ایران عاشقان موسیقی او، آزادیخواهان و مخا لفان حاکم، در قدرانی از شجریان که ایستاد و تا آخر مقاومت کرد و از شعار ی که در سال 88 جلو دوربین داد " مرگ  بر دیکتاتور " فرا تر رفت و با تمام فشارهایی که روی او گذاشتند هیچگاه سر تعظیم فرود نیاورد. وهمچنان برای آزادی و دموکراسی در ایران در سمت اکثریت عظیم توده های ستمدیده  علیه نظام جمهوری اسلامی ایستاد. او نیزهمراه اکثریت  در روزهای اول انقلاب به استقبال پیروزی انقلاب رفت ولی دیری نپائید که به خدعه خمینی پی برد و از نظام ولایت فقیه دوری جست .

 اورا بنا به  خواستش و پشتیبانی قاطعانه خانواده وعاشقانش در مقبره ابوالقاسم  فردوسی، کنار اخوان ثالث خاک خواهند کرد تا زیارتگاه مرغان سحر، دوستداران موسیقی وهنر وره روان راه آزادی شود.

یادش گرامی باد

حزب رنجبران ایران