پیروزی گرایش سوسیالیستی در بولیوی

اکثریت عظیم رای دهندگان در بولیوی به یک پلتفرم انتخاباتی سوسیالیستی رای دادند. آنهم در آمریکای لاتین زیر گوش دونالد ترامپ نمونه راستگرای ضد کمونیست و چپ.

آرسه رئیس جمهوری منتخب انتخابات اخیر در زمان وزارتش بعنوان وزیر اقتصاد با موفقیت یک جنبش عظیم تود ه ای را علیه فقر وتهیدستی در سال های اوایل قرن به ثمر رساند.

او به خبرگزاری رویترز گفت از چهارده سالگی شروع کردم به خواندن آثار کارل مارکس و تا امروز که 57 سالم است

به گفته های او باور دارم. من از آن زمان از لحاظ ایدئولوژیکی در سمت او ایستاده ا م و بهیچوجه چنین موضعی را عوض نخواهم کرد.

کودتا علیه مورالس در سال گذشته و به قدرت رسیدن راست ها در بولیوی این نکته را به روشنی نشان داد که بین سوسیالیسم و بربریت راه سومی نیست. این مهمترین نکته ای که در بولیوی باعث شد توده ها بار دیگر راه چپ و سوسیالیسم را انتخاب کنند و به راست ها نه بگویند.

پیروزی یک سوسیالیست در بولیوی بدون  شک به جنبش در حال رشد سوسیالیستی در آمریکای جنوبی تاثیر خواهد گذاشت. امر بد کوید نوزده که قربانی های زیادی را از میان تهیدستان گرفته و هنوز بر اثر ورشکستگی نظام سرمایه داری دارد می گیرد، اما توده ها با پشتیبانی از جنبش چپ و سوسیالیستی آن را به امر خوبی تبدیل می کنند

زنده باد سوسیالیسم درود به کارگران وزحمتکشان و توده های ستمدیده بولیوی

حزب رنجبران ایران

26 اکتبر2020