شجریان درگذشت

در مرگ استاد شجریان، مردمی در اعتراض به نظامی که بنیاد گذارش موسیقی را با هروئین یکی می دانست  جواب دندان شکنی دادند: در سراسر ایران و بیرون از ایران دوستداران موسیقی او، آزادیخواهان و مخالفان حاکم در قدردانی از شجریان که ایستاد و تا آخر مقاومت کرد و از شعار " مرگ  بر دیکتاتوری "  که در سال 88 جلو دوربین داد، فراتر رفت و با تمام فشارهایی که روی او گذاشتند هیچگاه سر تعظیم فرود نیاورد.

و همچنان برای آزادی و دموکراسی در ایران در سمت اکثریت عظیم توده های ستمدیده  علیه نظام جمهوری اسلامی ایستاد. او هم همراه اکثریت  در روزهای اول انقلاب به استقبال پیروزی انقلاب رفت ولی دیری نپائید که به خدعه خمینی پی برد و از نظام ولایت فقیه دوری جست.

 او را بنا به  خواستش و پشتیبانی قاطعانه خانواده و عاشقانش در مقبره ابوالقاسم  فردوسی، کنار اخوان ثالث به خاک خواهند سپرد تا زیارتگاه مرغان سحر، دوستاران موسیقی و هنر و رهروان راه فردای بهتری، شود.

یادش گرامی باد

حزب رنجبران ایران