دستگیر شدگان کردستان را بدون قید و شرط آزاد کنید

در روزهای اخیر ما شاهد دستگیری دهها نفر از فعالین مدنی، دانشجویی و زیست محیطی در شهرهای مختلف کردستان هستیم، این هجوم گسترده با اینکه تازگی ندارد و چماق سرکوب دستگاه امنیتی رژیم جمهوری اسلامی در کردستان همیشه دراز و سنگین بوده است. اینبار این بازداشت های گسترده بازتابی وسیع بخود گرفته و نگرانی خانواده های بازداشت شدگان را دو چندان کرده است. آیا بار دیگر رژیم جمهوری اسلامی، خلخالی دیگری را به کردستان روانه کرده است؟ آیا فرمانده کل قوا از ترس خیزشی دیگر برای جلو گیری از هرگونه اعتراضی گسترده با توجه به ناتوانی های حکومت در کردستان دست به چنین دستگیری های گسترده در شهرها و روستا های کردستان زده است؟ منطق رژیم جمهوری اسلامی بنا بر ماهیت ضد مردمی وارتجاعی اش، جز سرکوب و بکار برد زور در برابرهرگونه آزادی بیان، فعالیت های مدنی و حتی دفاع از محیط زیست و حقوق بشر، نیست. چهاردهه اعمال چنین منطقی جز شکست چیزی برای حاکمان به بار نیاورده است. امروز رژیم جمهوری اسلامی در مناطق کرد نشین از کمترین پشتیبانی برخور دار است. مقاومت وپایداری در مقابل منطق حاکمیت در این سالها حرف اول را زده است و بی شک همچنان خواهد زد. باید متحدا برای آزادی بدون قید وشرط دستگیر کنندگان بر خیزیم. امروز رژیم جمهوری اسلامی در مانده وفرومانده است ،تضادهای حکومتی هر روز بیشتر آنرا مختل می کند، توده های عظیم کارگران در سراسر ایران در حرکتند، بازنشستگان هر روز برای کسب حقوق در خیابان ها در اعتراضند. همینطو راست کارکنان زحمتکش واز خود گذشته جبهه ی بهداشت و مبارزه با کرونا. بدین طریق رژیم حلقه به حلقه توسط مردم در محاصره قرار دارد. منطق رژیم دراین سالهای طولانی جز شکست برایش ببار نیاورده است .بی شک اینبار هم با مبارزه ومقاومت متحد و سراسری پیروزی از آن بازداشت شدگان است .

حزب رنجبران ایران

۷ بهمن ۱۳۹۹