خاتون آباد

صد سال مبارزه کارگران ایران، صد سال سازماندهی، اتحاد وهمبستگی، صد سال شلاق و شکنجه و اعدام و دار و حلق آویز چنین است رفتار نظام های حاکم نمایندگان سرمایه داری ایران. نسل اندر نسل مبارزه چنین است منطق طبقه کارگر.

 چهارم بهمن 1382 – در حکومت باصطلاح اصلاح طلبان این حامیان نظام سرمایه داری نئولیبرالیستی که چرک وخون از پنجه هایشان می چکد در برابر اعتصاب و تظاهرات مسالمت آمیز کارگران مجتمع «ذوب مس» خاتون آباد بجای دادن پاسخ مثبت به درخواست های حق طلبانه آنها، توسط گارد ضد شورش آنها را به رگبار بستند و چهار کارگر مبارزه را در جا کشتند و دهها تظاهر کننده را زخمی ودستگیر کردند.  مجتمع «ذوب مس» یکی از پروژه هایی بود که برنامه غارت منابع معدنی ایران طبق سیاست نئولیبرالیستی رژیم جمهوری اسلامی ریخته شده بود و باید رژیم به سرمایه داری جهان نشان میداد که پشت نیروی کار ارزان از پشتیبانی نیروهای مسلح حاکمیت برخوردار است تا حدی که از به رگبار بستن کارگران ابائی ندارد.

یاد جانباختگان این سرکوب خونبار جاویدی، مومنی، ریاحی و مهدوی الهام بخش مبارزه زحمتکشان ایران است و برای همیشه زنده خواهد ماند. رژیم جمهوری اسلامی یکی از مباحاتش اینست که تولید مس را در کشور به سطح بیستمین در سطح جهانی رسانده و دولت روحانی در برنامه چهارساله ای که ریخته مدعی است اشتغال زایی را تا چهار هزار نفر ارتقا خواهد داد. بی شک با گسترش و تمرکز کارگری در خاتون آباد، سرمایه داری ایران گورکنان خود را خلق می کند. در روز 24 ژانویه مطابق با پنجم بهمن ماه 99 بیش از 25 نهادهای چپ ودموکراتیک در خارج کشور در سراسر دنیا سالگرد کشتار چهارم بهمن هشتاد دو را به کارزاری علیه رژیم ضد کارگری حاکم تبدیل کرده اند.

حزب رنجبران ایران که جزیی از طبقه کارگر بوده و هست و وظیفه خود را پشتیبانی همه جانبه وهمه روزه و تا به آخر از جنبش های کارگری میداند و از این کارزار گسترده پشتبانی می کند. نیروهای متشکل چپ و کمونیست بی شک وفادار به مشی عمومی سیاسی انقلاب سوسیالیستی که تنها آلترناتیو درست و قابل تحقق برای رهایی ایران وتوده های وسیع زحمتکشان وستمدیدگان است همراه این ابتکار نهادهای چپ ودمکرات خواهند بود.

هیچ نیرویی در برابر لشگر میلیونی گورکنان سرمایه داری قادر به مقاومت نخواهد بود

یاد جانباختگان ذوب مس خاتون آباد هرگز فراموش نخواهد شد.

چهارم بهمن را به روز مقاومت ومبارزه کارگری علیه سرمایه تبدیل کنیم.

زنده باد سوسیالیسم

حزب رنجبران ایران