نقش منصور حکمت در جنبش کمونیستی ایران ۲
بقیه از شماره 172
بدین ترتیب روشن میشود که بر خلاف نظر منصور حکمت و دیگر نویسندگان مقاله، بر اساس شرایط عینی فوق، انقلاب بلاواسطه سوسياليستی در دستور کار پرولتاریای ایران بوده است و نه انقلاب بورژوا دموکراتیک ارتجاعی.
موضع منصور حکمت در مسألهی مهم دیگری عدول چشمگیرش از مارکسیسم را نشان میدهد، و آن تابعیت

نقش منصور حکمت در جنبش کمونیستی ایران ۱

در خیزشها و غلیانات اجتماعی پیش و بعد از سرنگونی هر طبقه و دولتی، جدالی گسترده و همه جانبه در مورد دولت خصلت، ماهیت و وابستگی طبقاتی آن بین نیروهای اپوزیسیون و به ویژه در درون جنبش کمونیستی درمیگیرد ایران نیز از این قانونمندی برکنار نمانده است. پیش و بعد از حاکمیت رژیم سرمایهداری جمهوری اسلامی، این جدل در کشور ما نیز شعلهور گردید که تا کنون ادامه دارد

به یاد رفقای گرانقدری که دیگر در میان ما نیستند.

چهل سال پیش در سال 1359 ، چند ماه پس از برگزاری کنگره اول حزب رنجبران ایران که از اتحاد9 تشکل کمونیستی در تهران بر گزارشد، دفتر سیاسی حزب به اتفاق آرا خط مشی عمومی مصوبه کنگره اول را مورد نقد قرار داد و آنرا از اساس تغییر داد. مضمون اصلی این تغییر ارزیابی از رژیم تازه پای جمهوری اسلامی به رهبری خمینی بود. کنگره اول رژیم جمهوری اسلامی را یک نظام عبوری ضد امپریالیستی متعلق به بورژوازی

به یاد رفیق هادی جفرودی

رفیقی دیگر از جنبش پرافتخار کارگری و سوسیالیستی ایران، ما را بدرود گفت. رفیق هادی جفرودی، از فعالین کنفدراسیون محصلین و دانشجویی ایران، از بنیانگزاران سازمان کمونیستی طوفان و پیشتاز رفقای عازم ایران در دوران دیکتاتوری سیاه شاهنشاهی برای سازماندهی کمونیستی به داخل رفت. او پس از سالها مبارزه وفادار به طبقه کارگر پس از دستگیری در زیر شدیدترین شکنجه ها ایستاد و با سرنگونی نظام سلطنتی توانست از زندان رهایی یابد.

در دفاع از مبارزات ستم دیدگان روژاوا، جبهه ستم دیدگان بین‌المللی را سازمان دهیم.

مرتجعین جهان منطقی جز تجاوز، زور، شکنجه، زندان و کشتار ندارند. اردوغان در رویای احیای خلیفه‌گری عثمانی با حمله به روژاوا، ماجراجویی نظامی جدیدی را آغاز کرده است. پان ترکیسم با قتل عام ملتهای ارمنی، کرد، یونانی و عرب، توده‌های وسیع همان ملت‌ها را علیه خود بر انگیخته است. امروز روژاوا به میدان بزرگ مقاومت در برابر وحشیگری این فاشیست لجام گسسته

واقعیت عینی و واقعیت ذهنی

 "آگاهی انسان هستی او را تعیین نمیکند، بلکه این زیست مادی اوست که آگاهی او را میسازد."
می گویند معلم نقاشی نرون، از او خواست که شهری را در حال سوختن ترسیم کند. نرون گفت: میخواهم طبیعی ترین آتش را نقاشی کنم. بگویید که شهر را به آتش بکشند. معلم پرسید: حیف نیست که عظمت رم طعمه ی حریق شود؟ نرون گفت: شهر را آتش بزنید. بر خاکسترش رم دیگری خواهم ساخت، عظیم تر، مجلل تر و زیباتر. هیچکس نمیداند که این داستان تا چه حد واقعیت دارد.

فاشیسم در هندوستان
بر گرفته از ستاره سرخ (حزب کمونیست هندوستان)
فاشیسم به مثابه یک گفتمان با توجه به مواضع ایدئولوژیکی مختلف اعم از بورژوازی لیبرال و اصلاح طلب گرفته تا مواضع مارکسیستی ، مورد بحث و مفهوم سازی قرار می گیرد. یکی از ویژگیهای برجسته احزاب، جنبشها و رژیمهای فاشیستی امروزه سازگاری آنها با شرایط معاصر است و برخلاف ویژه گی فاشیسم دوران جنگ در اروپا، بسیاری از آنها با درجات مختلف با تجلیات ظاهری دمکراسی پارلمان بورژوایی همزیستی می کنند، گر چه در

جنبش‌های اعتراضی
بعد از سرکوب اعتراضات شرکت نیشکر هفت تپه و دستگیری، سپیده قلیان، اسماعیل بخشی ، علی نجاتی و دست اندر کاران نشریه گام ، دولت فضای سرکوب شدیدی را در جنبش کارگری و دیگر اعتراضات اجتماعی در پیش گرفت ولی این فضا بعلت سطح مبارزه جنبش کارگری و دیگر جنبش های اعتراضی مانند دانشجویان ، پرستاران ، مالباختگان ، خانواده زندانیان سیاسی ، زنان و....،امکان ادامه نیافت و دور دیگری از اعتراضات کارگری در مدتی کوتاه مجددا سربلند کرده است. در چند ماه اخیر ما

به مناسبت هفتادمین سالگرد انقلاب چین
چه زود گذشت، هفتاد سال از انقلاب عظیم چین به رهبری حزب کمونیست که مائوتسه دون در اول اکتبر 1949 در پکن چنین اعلام کرد:" خلق چین دیگر به پا خاست " این پیروزی تاریخی را کل بشریت مترقی جهان به نام پیروزی کمونیسم و حزب کمونیست چین ثبت کردند و پس از انقلاب اکتبر شوروی یکی دیگر از روخدادهای تاریخی عظیم جامعه بشری بود که سیمای عمومی تحولات آینده را به سود سوسیالیسم و رهائی از ستم

موضع پرولتری در تحزب کمونیستی چگونه است
گویا برای برخی از کمونیستهای ایران آن چه را که تئوری کمونیسم علمی و پراتیک طبقه ی کارگر به مدت۱۶۰ و اندی سال بارها و بارها به اثبات رسانده٬ کافی نبوده تا به این حقیقت ساده ی مبارزه ی طبقاتی عمیقا پی ببرند که جنبشهای کارگری و توده ای بدون رهبری حزب واحد کمونیستی درهرکشور به موفقیت دست نیافته و چه بسا به هرز رفته و درعمل درخدمت طبقات غیرپرولتری قرارمی گیرند! خوش بختانه پراتیک مبارزاتی کارگران

هراس کارگزاران از سوسیالیسم
"ما بسیار متاسفیم که یک خصوصیسازی ناکام و نادرست و ناروا به تضییع حقوق کارگران و توهین به نهادهای کارآفرین منتهی شده است و گروههای کمونیستی و شبهکمونیستی را به تقدیس اقتصاد دولتی و حکومتی واداشته است. این روزها چه در اردوگاه چپ و چه در اردوگاه راست صدای پای سوسیالیسم به گوش میرسد..
ما به عنوان یک حزب مدافع کارآفرینان، از حقوق کارگران دفاع میکنیم و دفاع از حقوق کارگران را به جای شعارهای سیاسی و عوامفریبیهای مارکسیستی

در پشتیبانی از مبارزه قهرمانانه روژاوا علیه ارتش اشغالگر ترکیه

تهاجم ارتش ترکیه به کردستان سوریه در هماهنگی نسبی دولتهای عضو پیمان ناتو انجام گرفت. آمریکا بعد از شکست سیاستاش در سرنگون کردن رژیم بشار اسد و فرار از مخارج هنگفت و کمر شکنی که این لشکر کشی برایش به بار میآورد، دیگر سوء استفاده از جنبش رهائی بخش روژاوا ضرورتش را از دست داده و مردم کرد را با برنامهای از پیش تعیین شده به سلاخ خانه ارتش رژیم فاشیستی اردوغان سپرد.

رزا لوگزامبورک و آنتونیو گرامشی

رزا لوگزامبورگ و آنتونیو گرامشی: تشابه ها، ادامه کاری و تفاوت ها
بخش دوم
درک گرامشی از دو مقوله اساسی، یعنی “لیبرالیسم” و “سوسیالیسم”، با تبلیغات و پروپاگاندهای سرمایه داری از “برابری حقوق انسان ها، شرایط و امکانات فردی یکسان، ...”، بسیار متفاوت است. او در مقاله “برنامه محدود”، از برنامه کوتاه مدت و حداقلی پرولتاریا درباره لیبرالیسم فردی و سوسیالیسم جمعی، به طور مفصل

ریشه های فساد در رژیم جمهوری اسلامی
4 دهه از عمر رژیم ننگین اسلامی که همچون بختکی بر سر جامعه آوار شده است می گذرد. دوران شعارهای این رژیم مبنی بر رئوفت، پاکدامنی، عدالت اسلامی و.... هم گذشته است. رژیم در این سالها نه در شعارها بلکه در عمل روزمره و رفتارها و سیاست هایی که اعمال کرده و می کند چهره واقعی خود را به عیان در برابر دیدگان جامعه قرار داده است و چشم متعصب ترین و کوردلان خودی های متوهم اصلاح طلب این رژیم هم به ماهیت

سیمای روشن زنان
- دختر آبی پوش سحرخدایاری قربانی نظام فرومانده ی حاکمان اسلامی است، دزدان بزرگی که در روز روشن آمدند و انقلاب مردمی را که گرایش های مختلف در آن سهم داشتند، در خدمت مشتی کوچک انحصار طلب کشاندند.آنها در این چهل سال در عمل معلوم کردند منطقی جزدروغ، سرکوب، زوروشکنجه واعدام ندارند. کار به جایی رسیده که سخنگوی قوه قضایی مدعی می شود اصلاٌ هیچ حکمی علیه او صادر نشده است. دخترآبی پوش امروز توسط مقامات امنیتی مورد اتهام است که

 سالگرد شاهرخ زمانی
در سالگرد کارگر پیشرو، شاهرخ زمانی چه باید گفت و چگونه نقش او را در جنبش کنونی کارگری و کمونیستی ارزیابی کرد؟ هنگام خاک سپاریش صد ها نفر حلقه محاصره ی امنیتی ها را شکستند و فریاد کردند: " شاهرخ معلم ماست – راه شاهرخ راه ماست ".  یکی از خدمات پر ارزش شاهرخ زمانی پای درعمل داشتن ودر عین حال کوشش همه جانبه او در تلفیق کمونیسم علمی به ویژه جنبش کارگری با شرایط ایران است.

اوضاع متشنج خلیج فارس به کجا می رود
بعد از دوره ای از آرامش در خلیج ومیانجیگری فرانسه و کم محلی اروپا و چین و شوروی در مسئله برجام به آمریکا ، با حمله طراحی شده و دقیق به تأسیسات نفتی عربستان سعودی –آرامکو مجددا فضای پرتنشی ایجاد شده است. عربستان با تمامی فشارها و تبلیغات آمریکا تا این ساعتی که این مطلب نوشته می شود، گفته است که هنوز بر عربستان نیرویی که با ده پهباد و چندین موشک به عربستان حمله کرده است معلوم نشده است و ادعای

زنده باد کارگران مبارزه هپکو
شرکت هپکوی اراک که یک شرکت مونتاژ و ساخت ماشین آلات راهسازی است، مدتی است به بخش خصوصی واگذار شده است و با این واگذاری مدیریت بسیاری از مزایا و حقوق ها و دستمزدهای کارگران و بخشی از کارمندان را قطع کرده است . کاهش تولید به 30% ظرفیت که ظاهرا دلایلش معلوم نیست هم مزید برعلت شده است و مدیریت جدید حقوق ها و دسمتزد کارگران را مدتها به عقب انداخته است. کارگران هپکوی اراک 

ملاحظاتی بر مقاله عوامل شکست چپ در انقلاب
پس از حاکمیت رویزیونیسم خروشچفی در شوروی و آغاز شکست تاریخی انقلاب بلشویکی بالاخره ناشی از ادامه پیشبرد سیاستهای اپورتونیستی، درسال 1991 قدرتهای امپریالیستی توانستند علیه انقلاب کبیر سوسیالیستی شوروی به پیروزی نهائی در زمینه شکل و ساختارهای دولتی به دولت عریان بورژوایی دست یابند.
و این دقیقا 13 سال بعد از پیروزی اسلام سیاسی تحت عنوان "انقلاب اسلامی" است.

چرا حکومتی دزد، جنایتکار و فرومانده همچون جمهوری اسلامی فرو نمی ریزد ؟
پرسشی است که این روزها برای مردم بطور جدی مطرح شده است وعلل مختلف را می شنوی بگذارید برخی از آنها را بیاورم :
1- بعضی ها می گویند روحانیت و صاحبان دین چون به حکومت برسند بخاطر انسجام قدرت سیاسی باقدرت دینی واعتقادات توده براندازی آن سخت تر است،

در سالگرد کشتار جمعی کمونیست ها و نیروهای آزادیخواه چه باید گفت و چگونه باید آنرا ارزیابی کرد.؟
به شکرانه ی مقاومت و پایداری زندانیان سیاسی و ادامه ی این مبارزه در بیرون زندان بویژه نقش خانواده های آنها در افشای جنایات رژیم جمهوری اسلامی امروز کوس رسوایی جنایت کاران حاکم بر سرهر کوی وبام زده شده است. امروز رژیم اسلامی از درون پوسیده و در کلیه زمینه ها از سیاسی گرفته تا اجتماعی وفرهنگی فرومانده است.

بحران ایران و آمریکا
ترامپ باردیگر ایران را به نابود ی کامل تهدید کرد، بطوری که دیگر اثری از ایران نماند. حزب رنجبران ایران این بیان دیوانه وار یک فاشیست وحشی نماینده سرمایه لجام گسیخته جهانی را که حتی هیتلر هیچگاه علیه دشمنانش بکار نبرد را شدیداً محکوم می کند. امپریالیسم آمریکا به مثابه یک جنایتکار بین المللی قصد دارد در رقابت های امپریالیستی، عراق و سوریه و افغانستان دیگری را در ایران بوجود بیاورد. این امکان باحضور رژیم جمهوری اسلامی

چند نکته
الف. پرسوناژ آنتونیو گرامشی بیش از چهل سال است که برای مترجم از جذابیت خاصی برخوردار است. در دوران زندگی در کشور ایتالیا، مترجم خود شاهد این بوده است که حتی راست و رانت افراطی هم جرات توهین به گرامشی را نمی­داشتند؛ که این در وهله­ی نخست از زندگی منزه و بی­باکانه او نشات می گیرد. رزا لوگزامبورگ هم شخصیتی یگانه در جنبش کمونیستی در قرن گذشته است که همچون گرامشی دارای نظرات مستقل و مکتوب بود و با آنکه همیشه پای درعمل داشت از خط اکتبر

محکومیت کارگران در دادگاه ها
12 مرداد امسال رژیم جمهوری اسلامی فعالین کارگری هفت تپه و حامیان اعتصابشان را به جرم اخلال وبر هم زدن امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی تشویش اذهان عمومی و یک سری از اتهام هایی که به هر فعال سیاسی و عدالت طلب و آزادیخواه بصورت روتین زده می شود به دادگاه برد. متهمین ردیف اول علی نجاتی، سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، امیر امیرقلی، عسل محمدی،  ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی فرد هستند که

اوضاع جهانی و جدال تاریخی
ما در چند شماره گذشته رنجبر از زوایای مختلف مسائل موجود در روابط پرتشنج بین المللی و منطقه ای را نشان داده ایم. هر چه می گذرد نه تنها این تشنجات و دسته بندی های سیاسی، اقتصادی و در سطح جهانی و منطقه ای تشدید می شود بلکه، سیاست های امپریالیسم آمریکا در عین اینکه در بسیاری زمینه ها با شکست مواجهه شده است. ولی بخاطر عقب نماندن از اوضاعی که هر روز چشم انداز‌های تیره‌تری را برا آن ترسیم میکنند، هر روز با شکستن قوانین بین‌المللی

تعهد در اجرای تئوری
ادامه از شماره قبل

ت ـ دیدگاه آنارشیستی دربرخورد به مقوله دموکراسی
مبارزه و نبردهای طبقاتی درتحلیل نهائی جنگ مرگ و زندگی است بین استثمارکنندگان و استثمارشوندگان. حاکمیت هرطبقه ای با تکیه به قهرصورت می گیرد و نه با تکیه به آشتی و مسالمت بین استثمارکنندگان و ستم گران حاکم و استثمارشوندگان و ستم دیدگان محکوم. این حکم، الفبای توضیح

زحمتکشان ایران و سفره های خالی
فشار حداکثری آمریکا ایران برای تسلیم کردن ایران به بخشی از خواست هایش از یک طرف و عدم مدیریت ، دزدی و باند بازی و غارتگری و سرکوب سیاسی از طرف دیگر باعث شده اند که اقتصاد وامانده ایران وضع وخیم تری پیدا کند. قیمت ها روزمره بالا می رود. بیکاری به سطح 10.2 رسیده است. بستن و تعطیل کردن مراکز کار و تولید جریان دارد. دولت با بالا بردن قیمت ها

چرا هندوستان به طور روز افزون، کشوری نا امن برای زنان و کودکان شده است
چند سال پیش، زمانی که نیر بهاوا "Nirbhaya" مورد تجاوز جنسی یک باند قرار گرفت ، شورش بزرگی در دهلی رخ داد. هزاران نفر از دختران و پسران آن را رهبری کردند، شهرها را به مدت چند روز فلج کردند. پس از مرگ او، مجلس تصمیمات متعددی گرفت، کمیسیونی منصوب شد و گزارش آن منتشر گردید.

سپیده قلیان اسماعیل بخشی

سپیده قلیان در ۲۷ آبان‌ماه سال ۹۷، یعنی در چهاردهمین روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه همراه با اسماعیل بخشی و مسلم آرمند در اتوبوس کارگران هفت‌تپه بازداشت شدند. اسماعیل و مسلم به ماموران گفتند که هرجا خواهرمان برود، ما هم می‌آییم. ۸ اردیبهشت سپیده همراه با اسماعیل بخشی  و امیر امیرقلی از زندان اهواز به زندان

زنان پیشاپیش جنبش
بی شک زنان ایران یکی از محرومترین وستمدیده ترین جمع این سرزمین اند. دین که گفته اند افیون توده هاست در مورد زنان باید گفت علاوه برآن یوغی است بر گردن آنها وزنجیری است بر پایشان. تاریخی بعهده دارند. تاریخ جنبش کارگری نشان میدهد هرجا وهرزمان جنبش زنان برای رهایی آنها نصف بیشتر جهانند و برای ما که برای رهایی بشریت از سلطه ی نظام سرمایه داری مبارزه می کنیم زنان نقش تعیین کننده ای در کارزار بزرگ

علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی
در طی دو ماه اخیر نه تنها دستگیر شد گان مراسم روز جهانی کارگر در زندان هستند بلکه بی حقوقی و مرگ های مشکوک در زندان های رژیم اسلامی جدا از اعدام های رسمی همچنان ادامه دارد. علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی در زندان های رژیم اسلامی به دست دوتن از زندانیان (محکوم به اعدام - به جرم قتل و قاچاق ) با ضربات چاقو به قتل رسید.

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی