کنگره دوم حزب رنجبران ایران پس از تدوین بیانیه دومین کنگره، به کمیته مرکزی منتخب خود وظیفه داد تا علل اشتباهات حزب را بر مبنای مصوبات ذکر شده تنظیم و انتشار دهد.
لذا بعد از کنگره دوم حزب بیانیه انتشار یافت و مدتی بعد هم قطعنامه علل اشتباهات حزب توسط کمیته مرکزی تنظیم و منتشر گردید.   
ما هر دوی این اسناد را در این سایت در اختیار پروهشگران تاریخ جنبش  کمونیستی قرار می‌دهیم

*********

گزارش کنگره سوم حزب رنجبران ایران

(فقط برای اعضاء  حزب)

رفقای عزیز،

کنگرهء سوم حزب پس از تدارک طولانی مدت ایدئولوژیک – سیاسی -  تشکیلاتی در آبان ماه ۱۳۸۵ برگزار شد. دستور جلسه‌ی کنگره عبارت بود از:

  • گزارش سیاسی – تشکیلاتی رهبری حزب.
  • تصویب نهائی برنامه و اساسنامه جدید حزب.
  • بحث پیرامون مسائل مربوط به وحدت جنبش کمونیستی ایران.
  • انتخاب رهبری جدید.

در مورد نکتهء ۱

این گزارش شامل گزارش سیاسی ، تشکیلاتی ، مالی و فعالیت در زمینهء وحدت در جنبش کمونیستی ایران ـ به طور مشخص با حزب کمونیست (م – ل – م ) و حزب کمونیست ایران ـ  و همکاری با احزاب کمونیست دیگر کشورها – به طور مشخص حزب کمونیست آلمان (‪M.L.P.D) ـ  بود. 

به علت کناره گیری یکی از رفقای رهبری، گزارش وی توسط رفیق دیگری از رهبری حزب خوانده شد. سپس بحث روی نکاتی نظیر: رشد و گسترش نفوذ نيروهای اسلامی در کشورهای اسلامی ( در گزارش سیاسی)، مشکلات ما در زمينه‌ی رشد تشکیلاتی چه باید کرد و ضرورت پافشاری روی حزبيت و طرد ليبراليسم، صورت گرفت. در مورد حل معضلات تشکيلاتی، سه نظر موجود بود:

- نظر اول حل مسئله را از طریق جلب نیرو، با تکیه به برنامه و اساسنامه جدید حزب، ممکن می‌دانست.

- نظر دوم معتقد بود که غلبه بر مشکلات کنونی ما از طریق وحدت با دو حزب فوق میسر می‌شود.

- نظرسوم حرکت روی دو پا را (به مفهوم کار تشکیالتی مستقل و پیش‌برد وحدت با دیگر نیروها)، مطرح می‌کرد.

در گزارش مالی اشاره‌شد که: پرداخت حق عضويتها و برخی کمکهای مالی از طرف رفقا و دوستان حزب، کافی برای حل مشکلات مالی حزب نبوده و روی ضرورت پيداکردن راه حلهائی اصولی که بتواند درحل مخارج روزافزون حزب کمک کند پافشاری به‌عمل آمد.

در مورد نکته ۲

کنگره وارد مباحث مربوط به برنامه و اساسنامه شد. سه موضوع: مسئلهء ملی ، مسئلهء امپریالیسم و تدقیق فرمولبندی تضادهای اساسی جهان مطرح شدند. آلترناتیوهای مربوط به مسئلهء ملی و امپریالیسم رد شدند و فرمولبندی تضادهای اساسی جهان تدقيق شدند. کنگره از کلیهء رفقا خواست تا اگر در تدقیق برنامه و اساسنامه پیشنهاداتی دارند در عرض ۱۵ روز پس از پایان اجلاس کنگره کتباً برای رهبری جدید حزب بفرستند، تا آخرین تصمیمات صورت بگیرند. در غیر این صورت برنامه و اساسنامه درحد تغییرات پيشنهادی کنگره، باقی خواهند ماند. 

سپس کلیت برنامه و اساسنامه به رأی گذاشته شد که با ۷۸،۶% موافق، ۱۴،۳ % مخالف و ۷،۱ % ممتنع مورد تصویب قرار گرفت.

در مورد نکته ۳

بحث وسیعی در این زمینه صورت گرفت و تمام رفقا در این بحث شرکت فعال نمودند. سه نقطه نظر در این مورد ارائه شد:

-  شش نکته ارائه شده در مورد اصول ایده‌ئولوژیک –تئوریک به حزب کمونیست ایران برای وحدت دو تشکل کافی نیست و هنوز باید روی مسائل اصولی مورد اختلاف برای رسیدن به وحدت با حزب کمونیست بحث را پیش ببریم. 

-   شش نکتهء ارائه شده برای وحدت تشکیلاتی با حزب کمونیست ایران کافی هستند. 

-   ضمن حرکت از ۶ نکته، باید در عرصهء همکاریهای عملی فعالیت‌هایمان را با حزب کمونیست، ادامه دهیم.

در کنگره، مصوبهء زیر به تصویب رسید:

"۶ نکتهء عام به مثابه نقطهء آغازین دیالوگ وحدت با حزب کمونیست مورد قبول جمع واقع شده و بر مبنای پیشنهادات ارائه شده در جلسه، روابط ما با حزب کمونیست ایران تحت هدایت رهبری جدید حزب ادامه پیدا می‌کند." (۸۵ %موافق و ۱۵ %ممتنع)

در مورد نکتهء ۴

پس از ارائهء نظرات در مورد تعداد اعضای کمیتهء مرکزی و بحث در مورد آن‌ها، نهایتاً ۵ نفر به عنوان عضو کمیتهء مرکزی حزب انتخاب شدند. کمیتهء مرکزی حزب در اولین اجلاس خود، سه نفر را به عنوان عضو دفتری سیاسی و مسئول دفتر سیاسی را از درون خود انتخاب نمود. کميته مرکزی  همچنين مسئولین شاخه‌های مختلف فعالیتهای حزب (تعلیمات، تبلیغات، تشکیلات و مالی، وحدت و امور بین‌المللی و مسئول سایت ) را انتخاب نمود.

کنگره با سرود انترناسیونال به کار خود پایان داد.

کمیتهء مرکزی حزب رنجبران ایران

(آبان ۱۳۸۵)