مناسبات ثابت و شرایط واقعی زندگی

تمامی مناسبات ثابت و منجمد شده، همراه با زنجیره تعصبات و باورهای باستانی و قابل احترام‌شان از میان می رود و تمامی نسبت های نوپدید پیش از آنکه شکل پیدا کند خصیصه ای باستانی به خود می گیرد. هرآنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود . هرآنچه مقدس است دنیوی می گردد و انسان ها در نهایت ناگزیر می شوند تا با شرایط واقعی زندگی و مناسبات خود با همنوعان شان . رو در رو شوند.

کارل مارکس