جمعه, ۲۶ دی ۱۳۹۹

رو به جنبش توده‌ای مبارزه کنیم

میلیون ها تن از مردم آمریکا و جهان با تظاهرات سراسری خود در اعتراض به جنایت فجیع پلیس نژاد سفید پرست در خفه کردن جرج فلوید، سیمای عمومی جهان را ریشه ای تغییر دادند.. آنها نه تنها عمل پلیس بلکه برده داری، نسل کشی مردم بومی را که از شرم آور ترین جنایت نژاد پرستان سفید پوست است را محکوم کردند.مجسمه های برده داران را که حکومت های سرمایه داری در میدان های بزرگ شهر بعنوان افتخار نصب کرده بودند را لجن پاشیدند،بعصی را سرنگون کردند

و بر مجسمه وینستون چرچیل در مرکز شهر لند ن نوشتند: نژاد پرست . چرچیل قهرمان ملی که در رای گیر 2002 بعنوا ن بزرگترین مرد تاریخ مردم انگلیس، انتخاب شد به کمیسیون سلطنتی فلسطین در سال ۱۹۳۷ چنین گفت:

“من باور ندارم كه کاربزرگ نادرستی نسبت به سرخپوستان آمریكا یا سیاه پوستان استرالیا انجام شده است. من اعتراف بدین موضع نمی کنم چرا که به این واقعیت معتقدم که یک نژاد برتر، یک نژادی با درجه بالاتر ،یک نژادی با بینشی جهانی آمده و جای آنها را پر کرده است “

البته تاریخ تبعیض، برتری گرائی وسلطه مستبدان خونخوار در منطقه ما طولانی تر است . سرزمین ما بر اثر موقعیت ژو پلیتکی، قد متش مورد تاخت وتاز و تجاوز جنایتکاران و صاحبان قدرت داخلی وخارجی قرار گرفته است.. آریایی ها میایند وبومیان منطقه را نابود می کنند، خشایار شاه با لشکری میلیونی به یونان حمله می برود. اسکندر مقدونی با زور تا افغانستان را به زیر سلطه خود در می آورد. قبایل حجاز بنام اسلام وبا شمشیر بر می خیزند وامپرا توری ساسانیان را در هم می کوبند. مغولان از دورترین نقطه شرق آسیا با گذشتن از منطقه کنونی ایران خود را به دروازه های ارو پا می رسانند. همه اینها می آیند ومی روند، می کشند ومی سوزانند وتوده های مردم را به خاک سیاه می نشانند اما بار دیگر آنها بلند می شوند خون هارا پاک می کنند و برای تغییر جهان همچنان به مبارزه ادامه می دهند. کلیه تجاوزگران تا بحال همان منطق چرچیل را داشته اند. خود را ناجی دوران و از نژاد برحق و برتر اعلام کرده وتجاوزات خود را توجیه کرده اند.

امروز هم رئیس جمهور آمریکا آقای دونالد ترامپ از همان قماش است .اصل ونسب پلیس نژاد پرست آمریکا ی امروز را باید در اروپای دیروز جستجو کرد که در مقایسه با دیگر تجاوزات تاریخی دیگر چون نافش به نظام طبقاتی سرمایه داری موجود بند است، گسترده تر و طولانی تر ادامه یافته است. جهانی شدن این جنبش اعتراض درست بخاطر وجود دشمن مشترک مردم جهان امپریالیسم آمریکاست. هنوز توده های وسیع مردم در اکثر کشور های جهان قربانیان تجاوزات ارو پائیان یعنی استعمارگران وامپریالیستها هستند . جرج فلوید را که در عرض هشت دقیقه نماینده  نظام حاکم خفه کرد ادامه ی همان تجاوز تاریخی باید به حساب آورد. سراسری شدن اعتراض را باید به حساب ستم وتجاوز قرنی گذاشت که هیچ بودگان نسل اندر نسل زیر لگد تجاوزگران له شده اند. هیچ انترنا سیونالی و هیچ همبستگی جهانی به گستردگی این حرکت تابحال نبوده است. میلیون ها انسان در جهان از جوان تاپیراز هر رنگ پوستی ونژادی، زن ومرد به اعتراض بر خاستند.

بزرگترین خدمت مارکس به بشریت اینست که درجه آگاهی بشریت را به آنجا رساند که توانست علل کلیه این تجاوزات و ستمگری را باز یابد و توضیح دهد. مارکس یاد آور شد تاریخ اجتماعی بشر نشان مید هد که نه تنها جوامع به طبقات تقسیم شده اند و نه تنها مبارزه میان طبقات نیروی محرکه تغییرات در جامعه بشری بوده است و کشف این دو نکته را به حساب دیگران می گذارد، او یاد آور می شود این طبقات و مبارزه طبقاتی تا آنجا تکامل می یابد که یک طبقه، طبقه دیگر را بر می اندازد ودیکتاتوری خود را جای دیکتاتوری قبلی می نشاند.

تاریخ جهان با تمام رشد ناموزونی و تفاوت های اقلیمی که تاثیرگذار در روند  تکاملی آنها بوده است، تاریخیست ماتریالیستی که بهم پیوندی ناگسستنی دارد و چون نیک در جام جهان نما بنگری بخوبی دلیل وجودی تبعیض ونژاد پرستی را می توان مشاهده کرد. این حقیقت سترگ تاریخی را که مارکس بیان می کند. امروز در صف آرایی مبارزه طبقاتی در آمریکا به روشنی می توان دید . رئیس جمهور نژاد پرست شبه فاشیست نماینده راست ترین جناح های سیاسی در برابر توده های وسیع پائینی ها ایستاده و سیاست نفاق انداز وحکومت کن را در پیش گرفته است. .

مارکس درست گفت که از پنجه های طبقه سرمایه دار چرک وخون می چکد. تا ریخ نشان داد که در بسط وگسترش در سراسر جهان پنجه های چرکینش را با مغز معیوب نژاد پرستانه در دوران جدید تاریخی بکار گرفت وبرای ابدیت بخشیدن به برتری نژاد سفید پوست، سیاه پوستان را نژاد عقب مانده، بومیان را وحشی ،عرب ها را حشرات نامید.این تجاوز تاریخی در کشور ما ایران از دوران حکومت صفویه شروع شد، قدرت های سیاسی حاکم را به سگ های زنجیری خود تبدبل کرد و تا امروز به شیوه های پیشرفته و مدرن همچنان ادامه یافته است..، تاریخ ننگ آور صاحبان فرقه های مذهبی، شوینسم قوم گرایی، ناسیونالبسم ، مرد سالاری، تبعیض جنسیتی و.... را سرمایه داری نه تنها از بین نبرده بلکه نهادینه کرده است.کافی است به ریشه افکار ولایت مطلقه فقیه یعنی علی خامنه ای رجوع کنیم تا ببینیم که چگونه انگلیس در برابر خطر کمونیسم؛ اسلام بنیاد گرا را پایه ریزی کرد . رژیم جمهوری اسلامی ایران و قشر روحانیت شیعه آن یکی از تبعیض گران و انحصار گران تاریخ کشورند. آنها خود را در ظاهر ضد امپریالیست نشان می دهند ولی در عمل همسو با سیاست های امپریالیستی تفرقه بیانداز و حکومت کن خشن تر از ترامپ به سرکوب توده های مردم می پردازند.

حزب رنجبران ایران در همبستگی با میلیون ها تن از جوانان، زنان ومردان سراسر جهان اعلام می کند با تمام نیرو برای جهانی بدون تبعیض عاری از هر شکل و محتوای نژاد پرستی، شونیسم ملی، سکتاریسم دینی ومذهبی، ستمگری های جنسیتی بویژه ستم به زنان مبارزه می کند. بر ماست که ریشه های طبقاتی این نابرابری ها و تبعیضات و پیوند ناگستنی مبارزه علیه سرمایه داری و امپریالیسم را در نوسازی افکار عمومی جامعه بر ملا سازیم.

خامنه ای که خود پنجه هایش به کشتار کمونیستها و نیروهای آزادیخواه آلوده است وقیحانه با محکوم کردن عملیات پلیس آمریکا میخواهد از آب گل آلود ماهی بگیرد و جنایات نظام ولایت مطلقه فقیه را پرده پوشی کند.

سلطنت طلبان و طرفداران رژیم شاهنشاهی سابق هم از سوی دیگر به نیروهای چپ وکمونیست که با این حرکت توده های وسیع مردم همسو شده اند حمله می کنند که مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی را فراموش کرده اند. سلطنت طلبان ادامه دهندگان همان دیکتاتوری های دو هزار وپانصد ساله اند که برای ادامه دیکتاتوری خود چشم در می آوردند و شکنجه می دادند و طبعا ًنمی توانند از چنین جنبش عظیم جهانی دفاع کنند. آنها با هم هویت کردن خود با دارودسته ترامپ عملاً گور خود را کنده اند.

باید همه ی این اعتراضات ومبارزات را بهم پیوند داد، جهانی وسراسری بودن آن را همچنان تقویت نمود و پرچم یکی شدن بشریت مترقی را برای نبردهای پی درپی در مقابل مشتی کوچک از صاحبان قدرت سیاسی به اهتزاز در آورد .

در کشور ما ومنطقه تود ه ها بارها در این سال ها بپا خاسته اند. بهار عربی، قیام شهرهای بزرگ ترکیه، اعتراضات میلیونی کارگران وتهیدستان قاره پر جمعیت هند برای تغییر بزرگ به میدان آمده اند. توده ها فروماندگی ورسوایی حکومت ها را با مبارزات خود به نمایش گزارده اند. کلیه حکومت های منطقه بازور اسلحه به زندگی نکبت بار خود ادامه می دهند .

تشکلات کمونیستی وسو سیالیستی بعنوان جزیی از طبقه کارگر وظیفه دارند بخاطر پایان دادن به این دوران طولانی ستمگری ها ، بدور از هرگونه سکتاریسم وگروه گرایی براساس اصول وبرنامه ای مشخص منطبق با شرایط کنونی جهان و منطقه و ایران یکی شوند، پرچم سرخ و بدیل انقلاب سوسیالیستی را بعنوان تنها بدیلی که می تواند اکثریت عظیم توده های مردم را متشکل کند و نقطه پایانی به نظام های بردگی وسرمایه داری بدهد، برافرازد .

رو به جنبشهای توده ای کنیم، از توده ها بیاموزیم وبرای پیوند ویکی شدن کمونیستها مبارزه کنیم سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

حزب رنجبران ایران

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی