جمعه, ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

پاسخی به رفقای آذرخش

نوشته زیر پاسخی است به پرسشنامه ای که سایت آذرخش برای یکی از رفقا ی شرکت کننده ارسال کرده بود. به ابتکا ر او یک گروه کوچک ۸ نفره طی مطالعه و بررسی و تبادل نظر، نتایج کار خود را بصورت گزارشی با امضای جمعی از فعالین کمونیست در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۱۹ برای سایت آذرخش ارسال کرد.

 به رفقای آذرخش
با درود به رفقای عزیز! ما سند ارسالی شما رفقا را فردی وجمعی مورد بررسی قرار دادیم.

 پس از تبادل نظر نتیجه آنرا بعنوان گزارشی با شما در میان می گذاریم. قبل از طرح نکات اساسی مشترکی که فکر می کنیم می تواند زمینه ای برای تبادل نظر با هدف مشترکمان با شد و در زیر می آیند مایلیم اشاره کنیم:

ما بر این باوریم که با توجه به تاریخ صد ساله جنبش کمونیستی و اوج گیری مبارزات طبقه کارگر جهت مبارزه ای متشکل تر از پیش، ایجاد حزب پیشرو انقلابی طبقه کارگر – حزب کمونیست امروز به وظیفه ای مبرم و ضروری تبدیل شده است . به باور ما این وظیفه از روند متحد شدن کمونیست ها ودر نتیجه نفی دیالکتیکی تشکیلات خود در خدمت به جنبش متشکل و منسجم بزرگ کارگری کنونی ایران می گذرد.درست بدین خاطر باید روی دو پا جلو رفت که در صورت اتخاذ چنین استراتژی یا راهکاری احتیاج به تشکیلاتی است که از همان آغاز کیفیت بالای انجام وظایف تعیین شده را داشته باشد.

یکم

پس از صد سال ورود کمونیسم علمی به ایران و پایه ریزی جنش کارگری و کمونیستی، پس از صد سال مبارزه ی پنهان وعلنی، مسلحانه و مسالمت آمیز، پس از صد سال خیزش ها و فرو ریزی ها با اینکه هنوز پراکندگی گریبانگیر این جنبش است ولی طبقه کارگر و گردان های آگاه آن در برابر بورژوازی حاکم بطور استوار در کلیه جبهه ها ایستاده و بعنوان یک آلترناتیو سیاسی امروز همچون گذشته در صحنه سیاسی مطرح است و درست بر این اساس ایجاد حزبی کمونیستی و متحد نه تنها ضروری بلکه مبرم می باشد.

دوم

جامعه کنونی ایران سرمایه داری است با ویژگی های اساسی در زمینه های تاریخی -اجتما عی و اقتصادی خود :

* در دوران تسلط جهانی سرمایه اتحصارات و سیاست ها ی نئولیبرالیسم آمپریالیستی - ایران به جرگه ی جهان سرمایه پیوسته است

** سرمایه داری که تولید و بهره برداری و فروش نفت خام و معادن وگاز آن در بازار جهانی از یک طرف و رانت خواری گسترده دولتی و شرکت های رانت خوار خصوصی و بنگاهای مذهبی از طرف دیگر سیمای اقتصادآنرا شکل داده است.

این خصوصیات تاثیر مستقیمی در شکل گیری بورژوازی ایران داشته و امروز ما با یک طبقه ی بورژوازی چه در حاکمیت و چه در رقابت با آن روبروهستیم که هم با امپریالیسم و بازار اتحصارات جهانی ارتباط دارد و هم بوروکراتیک – نظامی رانت خوار و انحصار طلب و به شدت مستبد و فاشیستی است.

سوم

ایران در موقعیت استراتژیکی جهانی قرار دارد

الف – با رشد کمی طبقه کارگر و مزدبگیران، ایران امروز در ردیف خط کمربند طولانی جنوبی جهان که به عظیم ترین تمرکز ذخیره نیروی کار تبدیل شده واز دریای چین تا در یای مدیترانه گسترش دارد قرار گرفته است.

ب – ایران قلب خاور میانه بزرگ است و منطقه خاورمیانه میدان بزرگ رقابت های انحصارات جهانی قدرت های امپریالیستی و همینطور جدال بزرگ طبقاتی بین بورژوازی و پرولتاریاست

پ – مصر، ترکیه، ایران و پاکستان چهار کشور بزرگ وپر جمعیت منطقه اند که طبقه کارگر آنها همراه فرودستان و توده هایِ هیچ بوده، اکثریت عظیمی را تشکیل می دهند. در هر چهار کشور طبقه کارگر به نیروی قادری در مبارزات انقلابی بعنوان بدیل اجتماعی و سیاسی تبدیل شده اند. این چهار کشور از ملیت های مشترک با فرهنگ وعادات مشترک و زبان های مشترک ترکیب شده و تاریخ آنها از دوران باستان تاکنون مشترک بوده است .وحدت پرولتاریا ونیروهای ستم ستیز مترقی و طبقاتی این کشور ها یکی از ضروریات پیروزی استراتژیکی طبفه کارگر در برابر بورژوازی و نیروهای امپریالیستی است

چهارم

انقلاب ایران در دوران تاریخی نوینی امروز دارد پیش می رود که انحصارات مالی در کلیه زمینه ها در اقتصاد جهانی نقش مسلط را بازی می کنند و جهان دیجیتال و سایبری ابزار نوینی در دست سرمایه داری جهان گراست که در پی سود بیشتر و تمرکز سرمایه بیشتر جهان را به پرتگاه سقوط کامل و بربریت سوق می دهد. زمانی کارگران انگلیس، زمانی دیگر پرولتاریای روسیه عقب مانده، زمانی پرولتاری چین وظیفه انقلاب جهانی را بر دوش می کشیدند و به سهم خود با محدودیت های زمانه این حرکت تاریخی تغییر جهان را به پیش راند ند امروز وظیفه به عهده ی پرولتاریای کمربند طولانی دریای جنوب چین تا مدیترانه است که ایران در مرکز استرتژیکی آن قرار دارد.

پنجم

کمونیست های ایران با توجه به نکات بالا و جمعبندی های ارائه شده از طرف کارگران آگاه متشکل و منفرد در داخل از جمله شاهرخ زمانی و شعار نان،کار آزادی و اداره شورایی بخشی از کارگران ایران که در اعتراضات اخیر شرکت نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز برجسته گردید، باتوجه به حرکت روز افزون جنبش های توده ای و به روز شدن سریع تحولات سیاسی منطقه باید :

حزب کمونیست

کمونیسم علمی را بعنوان تئوری راهنما، انقلاب سوسیالیستی را بعنوان برنامه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مرحله ای برای رسیدن به کمونیسم، در یک تشکیلات یکی شده ی کمونیستی و در پیوند با جنبش کارگری کنونی بعنوان نکات اساسی مشترک بپذیرند و در هر قدم در عمل با تلفیق کمونیسم علمی با شرایط مشخص به بغرنجی ها ی مبارزه طبقاتی و تعیین شعارهای مشخص و مبارزه میان دو خط مشی دردرون حزب و جنبش چپ وکمو نیستی پاسخ گویند.

شورا ها وتشکلات مستقل، متحد وسراسری کارگری کمونیست ها باید با تما م نیرو از جنبش کنونی کارگری،از تشکل های مستقل کارگری که هرروز در مبارزه ی حادی برای زنده ماندن و تلاش برای گسترش قرار دارند همه جانبه دفاع نمایند. بسط وگسترش و وحدت جنبش کارگری در پیوند با دیگر جنبش های ستم ستیز طبقاتی کلید پیشرفت در امر انقلاب کنونی است . بدون موفقیت در این امر نه حزب کمونیستی با پایه های محکم در میان طبقه کارگر می شود ساخت و نه می توان مشی سیاسی سوسیالیستی را به برنامه ی پذیرفته شده توسط اکثریت توده های زحمتکش و ستمدیده مردم تبدیل کرد.

 اتحاد بزرگ عظیم ترین نیروهای مردمی

کمو نیسم علمی است رهایی بخش ودر خدمت نجات کل بشریت قرار دارد. پیروزی طبقه کارگر بر بورژزوازی واعما ل دیکتا توری پرولتاریایی در دوران گذار به کمونیسم خود گامی است در جهت خلق جامعه ی بی طبقه، محو تدریجی قدرت سیاسی طبقاتی، و تحقق شعار همه در خدمت یک نفر و یک نفر در خدمت همه . از این منظر کمونیست ها برای اینکه انقلاب را به پیروزی رسانند باید دارای برنامه ای بر اساس خواست اکثریت عظیم مردم یعنی کارگران، محرومان و برابری طلبان باشند. پرولتاریا بدون پشتیبانی عظیم توده ای به تنهایی نمی تواند پیروز شود. بنابراین از هم اکنون باید دارای یک بدیل سیاسی سوسیالیستی طبق شرایط جامعه ایران باشد که بتواند اکثریت عظیم مردم را به گرد برنامه حزب کمونیست ودر اتحاد با طبقه کارگر منسجم و یکپارچه کند. اتحاد بزرگ عدالت خواهان وبرابری طلبان برای رفع بردگی مزدی رمز پیروزی بر انواع نیروهای سیاسی بورژوازی وابسته به امپریالیسم است که خیال جایگزینی پس از سرنگونی جمهوری اسلامی را در سر می پرورانند.

ششم

پرولتاریا در پراتیک طولانی مبارزه طبقاتی خود توانسته سبک کار نوینی را بوجود آورد که کاملن متفاوت از سبک کار طبقات دیگر جامعه می باشد. چنانچه نیک به پراتیک کمونیسم در گذشته بنگریم شکست وپیروزی های آن در رابطه با سبک کار درست و نادرست هم بوده است که در جنبش صد ساله ی کمونیستی ما بی شک نقش مهمی داشته است و درست بدین خاطر باید جزوی از نکات مورد توافق ما قرار گیرد. درزیر به اساسی ترین آنها اشاره می کنیم :

1 از توده ها به توده ها

توده ها سازندگان تاریخند، بدون توده ها هیچ انقلابی نمی تواند صورت گیرد،هیچ حزب سیاسی واقعی انقلابی نمی تواند بو جود آید و اتحاد بزرگ بعنوان بدیلی برای کسب قدرت سیاسی قوام نخواهد یافت.

2 مرکزیت دمکراتیک

بعنوان شیوه ی اساسی اجرای وظایف و حل مناسبات تشکیلاتی. بدون دمکرا سی وسیع ومنظم طبق نظم معین شده وآیین نامه های تصویب شده توسط خود شرکت کنندگان،مرکزیت صحیح و معتبر بوجود نخواهد آمد. عقاید صحیح و تلفیق تئوری با شرایط مشخص یک جامعه در پراتیک بدست می آید و درستی نظرات حزب تنها با سنجش عقاید توده به آزمایش گذارده می شود. نظراتی که در عمل با منافع توده ها تطابق ندارد هیچگاه به رشد حزب و اتحاد بزرگ توده ها منجر نمی شود.مرکزیتی که براساس دمکراسی نباشد به بوروکراتیک تبدیل شده و با منافع کارگران وتوده ها در تضاد می افتد

3 انتقاد و انتقاد از خود

زندگی و مبارزه در جامعه طبقاتی نشان میدهد هر کس عمل می کند هر چقدر هم مسلط به علم باشد وتجربه داشته باشد، دچار اشتباه هم می شود. علاوه براینکه مبارزه ی طبقاتی در جامعه تاثیرات خود را روی کادرها واعضای حزب هم می گذارد. بدین دلیل برای اینکه بتوانیم دارای یک تشکیلات کمونیستی با کیفیت با لایی باشیم ضروریست دا یمن به نوسازی از طریق مطالعه وبررسی،از طریق دامن زدن به مباحثات درونی و انتقاد از نظرات نادرست بپردازیم

رفقای عزیز در آخر باید چند پرسش را برای تبادل نظر بیشتر با شما در میان بگذاریم و ضمنن تاکید کنیم که ما خواهان بازکردن دیالوگ با شما هستیم و مایلیم پیش روی به جلو را در خدمت هدف مشترک، هر چه زودتر همراه باشیم.

پرسش اول

در باره دیکتاتوری پرولتاریاست که مایلیم نظرات رفقا را بدانیم

پرسش دوم

منظور شما از آگاهی دادن به طبقه کارگر چیست و یا چگونه طبقه کارگر آگاه میشود تا بتواند حزب انقلابی خود را ایجاد کند ؟

پرسش سوم

 آیا مشخص تر در باره چگونگی ایجاد حزب و قدم های عملی که باید برداشته شود طرحی موجود دارید ؟

جمعی از فعا لان کمونیست

دیماه 1397

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ