جمعه, ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

دهه شصت و تابستان ۶۷ نشانی ازمقاومت و مبارزه تا آخر

مبارزه میان حزب رنجبران ایران و نظام جمهوری اسلامی،مبارزه مرگ وزندگی است چون هنوز چند روزی از استقرار حکومت نگذشته بود که متینگ سازمان انقلابی را دراسفند 57 در سنگلج تهران، مشتی اوباشان حزب الهی بهم زدند وعده ای ازرفقای ما را دستگیر وزندانی کردند.آغازی که هر روز که گذشت معلوم شد برای سرکوب کمونیستها به بورژوازی داخلی و بین المللی بویژه امپریالیسم آمریکا تعهد داده بودند.

ازآنزمان تا به امروزنظام سرمایه داری جهموری اسلامی برای ادامه سلطه خود دامنه کشتار وسرکوب را گسترش داده کلیه گرایشات سیاسی وجنبش های توده ای بویژه کارگران وزحمتکشان، زنان، دانشجویان را هدف قرارداده است. اما هر چه سرکوب بیشتر، آتش مقاومت و مبارزه شعله ورتر شده و امروز حلقه به حلقه حاکمیت در محاصره توده ای قرار گرفته است.

در سال گرد خونین دهه شصت وآموزش از مقاومت جانباختگان که نگین صبح فردا را در دل تاریک میدان های تیر و اعدام کاشتند، بنابه وظیفه بعنوان ادامه دهندگان راه گلگون شدەی حزب، یاد رفقایمان را که جان خود را در راه سوسیالیسم و طبقه کارگر بی دریغ فدا کردند، زنده نگهداریم.

رفیق عباس تمرچیان عضو دفتر سیاسی و مسئول تشکیلات ایالتی حزب– خراسان رفیق عباس صابری عضو دفتر سیاسی و مسئول تشکیلات ایالتی حزب– خوزستان رفیق فرامرز وزیری عضو دفتر سیاسی، سردبیر رنجبر و مسئول ایالتی حزب - گیلان رفیق منصور قاضی عضو دفتر سیاسی و مسئول ایالتی حزب – مازندران رفیق محمود بزرگمهر عضو دفتر سیاسی و سردبیر رنجبر رفیق عباس برخوردار عضو دفتر سیاسی و مسئول تشکیلات ضد اطلاعات رفیق بهرام راد عضو دفتر سیاسی و مسئول کمیتەی نظامی حزب رفیق عطا کشکولی عضو دفتر سیاسی و مسئول ایالتی – آذربایجان رفیق هوشنگ امیر پور عضو دفتر سیاسی رفیق فرهاد امیرغیاثوند، رفیق غلامحسین اهرابی، رفیق محمد ایزدشناس، رفیق بهرام بام دژفر، رفیق ضیا بصیری، رفیق محمود تاج الدینی، رفیق فرامرز جمشیدی، رفیق فرزانه حسین جانی مقدم، رفیق بهرام جواهر حقیقی، رفیق حسن حقایق، رفیق خرم شاد حق پسند، رفیق حیدر کایدان، رفیق شهریار راضی، رفیق مهداد رمضانی پور، رفیق حسام روان، رفیق بهمن رونقی، رفیق بهمن ریاحی صبری، رفیق فریدون رئیسی، رفیق ماهان سجادی، رفیق مصطفا صادق، رفیق مصطفا صدیقی نژاد، رفیق نادر فرشادفر، رفیق مسعود فرهمند، رفیق ایرج فرهمند، رفیق حسین قدس، رفیق علی کایدان، رفیق ترانه لطفعلیان، رفیق یوسف معمارزاده، رفیق عزیز نصیری، رفیق شاپور نورمنصوری، رفیق بهزاد ناجی، رفیق محمد نظر نوری، رفیق عادل نوری، رفیق مرتضی نهال بار، حزب رنجبران ایران بنیادش بر سنگ خارای مبارزه تا آخر پرولتارئی، در مبارزه با رژیم سرنگون شده سلطنتی محمد رضا و جمهوری سرمایه داری اسلامی حک شده و پرچم راستین انقلابی اش همچنان در اهتزاز خواهد ماند.

یاد جانباختگان دهه شصت گر امی باد

نه فراموش می کنیم و نه می بحشیم

حزب رنجبران ایران

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ