جمعه, ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

روز جهانی علیه اعدام است

دهم اکتبر روز جهانی علیه اعدام است.  نظام جمهوری اسلامی یکی از قهارترین نظام های جهان در بکار بردن این شیوه آدمکشی است که  مجازات اعدام را از همان آغاز حکومتش بکار گرفته است. امروز در ایران موج عظیمی از مردم آزادیخواه ایران علیه اعدام بپا خاسته اند و در محکوم کردن اعدام نوید افکاری تشکلهای مستقل کارگری با بیانی راستین ضمن محکوم کردن نظام در اعدام نوید افکاری به پشتیبانی از جنبش  ممنوعیت اعدام برخاسته  است.

حزب رنجبران ایران  بهترین فرزندان زن و مرد  خود را در دو رژیم سلطنتی و ولایت وفقیه در میدانهای اعدام از دست داده است و بی شک استوار در سمت جنبش ممنوعیت اعدام ایستاده است. نه به اعدام خواست اکثریت مردم است. گرفتن این حق تنها از طریق مبارزه متحد ومتشکل وسیعترین نیروهای زحمتکش و آزادیخواه بدست می آید.

حزب رنجبران ایران  - نهم اکتبر 2020

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ