جمعه, ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
بخشی از گزارش کارگران فضای سبز شهرداری
به کی باید گفت؟ امروز با یکی از کارگران فضای سبز شهرداری حرف می زدم. در این شرایط سخت زندگی زحمتکشان جمعی از کارگران را اخراج کرده اند. اینها کارگران پیمانکارند که هیچگونه حقوقی را ندارند. از او پرسیدم اتحادیه و یا سندیکایی نداری که جمعی اعتراض کنید؟
پاسخ منفی بود. پرسیدم جایی هست که بتوانید شکایت کنید؟ گفت نه عزیز پیمانکار ضدکارگراست آنهارا چنان

مچاله می کنندکه هیچگونه شکایتی نتواند بکند. زالو صفتند. خون کارگر را می مکند. از همان روز اول کاغذ امضا می کنی که فقط یک ماه استخدام هستی. قرارداد کاری کارگران شهرداری یکماهه است. این نوع قرارداد ها در کلیه شهرداری برای کار در فضای سبز نوشته می شود. تا زمانی که سرنوشت کارگران به دست این پیمانکاران است و قانون کشور در خدمت آنها قرار دارد و نیروهای انتظامی از آنها حمایت می کند کارگر هیچگونه حق وحقوقی ندارد.

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ