جمعه, ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
جنبش عظیم مقاومت توده های وسیع فارمرها در هندوستان علیه  حکومت نئولیبرلیست مودی

بیش از دو ماه است که شهر دهلی پایتخت جمهوری هند توسط هزاران هزار دهقان هندی از سراسر سر زمین پهناور هند محاصره شده است. خواست آنها از دولت مودی پس گرفت قانونی است که به شرکت های بزرگ انحصاری تولید اجازه می دهد تا  دهقانان خرده پا را از زمینهای شان اخراج کنند و میلیون ها انسان را  از زمینهای شان اخراج کنند.

این جنبشی است وسیع از زن و مرد، جوان و پیر بدور از هرگونه تبعیض نژادی ،دینی و مذهبی تشکیل شده است و از پشتیبانی اکثریت عظیم مردم هندوستان پشتیبانی می شود.

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ