یکشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۸

 به یاد رفیق بشیر خسروی

از بشیر خسروی بیاد او ،بشیر بچه آبادان ،پدرش در خیابان ا احمد آباد دکان نوایی داشت ،
اوازجمله کسانی بود که شرایط تضاد عیان طبقاتی در ابادان مثل خیلی از جوانان این شهر بسمت وسوی مبارزات حاد طبقاتی کشاند بویژه اینکه در آبادان حتی پیش از تولد حزب توده مبارزینی بودن که توان رهبری مبارزات کارگری نفت کاران را بخوبی داشتن ،
در اواخر

سالهای۳۰واویل سالهای چهل به لحاظ اجتماعی و سیاسی 
درابادن فضایی ایجاد شده بود 
که جوانان بیشماری بسمت مبارزات کارگری گرایش پیدا میکردند 
شاه سیاست خاینانه سالی دو ماه را برای کارگران شرکت نفت باجرا درمیآورد و هزاران کارگر بزرگترین پالایشگاه جهان آن روز را از کار بیbashir کار میکند ،
پس از ضرباتی که بعد از ۳۲به کارگران شرکت نفت وارد شده بود این بزرگترین ضربه ای بود که بانها وارد شد وتاثیرات شگرفی بر روح وروان شهروندان آبادانی بویژه جوانان گذاشت ،
ازسویی دیگر فقر وفاقه وبی درآمدی وحشتناک دمار از روزگار مردم در آورده بود، این وضعیت در زمانه اتفاق میافتاد که سطح عمومی دانش وسواد روبرو ز رشد بیشتری میافت کار بانجا کشید که بخشهایی از نیروهای کار چه شهری وچه شرکتی توان گسیل فرزندان خودرا بخارج برای ادامه تحصیل بدست آوردند ،
وبشیر خسروی نیز از جمله کسانی بود که فرصت یافت و بدنبال ادامه تحصیل بخارج رفت،
وبلافاصله در اولین فرصت به مبارزان کنفدراسیون دانشجویی وسپس ،،سازمان انقلابی،،پیوست او آنچنان دارای شور انقلابی بود در مدت زمانی کوتاه با پیروی از خواست خود وسازمان به جنبش رهایی بخش خلق فلسطین برای آموزش جنگ مسلحانه ی توده ای به لبنان وبه صفوف فداییان پیوست ،،
بشیر در اواسط سال ۵۰وتقریبا همزمان با سرآغاز انقلاب ۵۷در تداوم خط عمومی سازمان انقلابی برای ادامه مبارزات انقلابی خلق کرد بصفوف پیشمرگان کرد عراق پیوست ،
بعدها رفقای پیشمرگه ازرشادت وشهامت ودلیری او قصه ها گفتند ،
ودر نهایت در اوایل سال ۵۷در نبردی نابرابر با نیروهای ارتجاعی قیاده وقت جان باخت وبه خیل هزاران شهید جنبش رهایی خلق ها پیوست ،
ودر یک بعد از ظهر اواخر بهار ۵۸جنازه اورا به فرودگاه ابادان درمیان جمعیتی انبوه تحویل خانواده و رفقای حزبیش دادند ودر تشیعی کم نظیر ودر حالی که رفقایی از سازمان انقلابی وبویژه رفیق دماوندی ،،عباس صابری طی یک سخنرانی آتشین از مردانگی ورشادت احساس انترناسیونالیستی رفیق بشیر خسروی سخنان همه جانبه ای بیان داشت ،
جنازهی رفیق خسروی در موطن وی ودرکنار خانواده و رفقای حزبی وجمع کثیری از مبارزین وهم شهریانش بخاک سپرده شد،
یادش گرامی و راهش مستدامباد
از بشیر خسروی بیاد او ،بشیر بچه آبادان ،پدرش در خیابان ا احمد آباد دکان نوایی داشت ،
اوازجمله کسانی بود که شرایط تضاد عیان طبقاتی در ابادان مثل خیلی از جوانان این شهر بسمت وسوی مبارزات حاد طبقاتی کشاند بویژه اینکه در آبادان حتی پیش از تولد حزب توده مبارزینی بودن که توان رهبری مبارزات کارگری نفت کاران را بخوبی داشتن ،
در اواخر سالهای۳۰واویل سالهای چهل به لحاظ اجتماعی و سیاسی 
درابادن فضایی ایجاد شده بود 
که جوانان بیشماری بسمت مبارزات کارگری گرایش پیدا میکردند 
شاه سیاست خاینانه سالی دو ماه را برای کارگران شرکت نفت باجرا درمیآورد و هزاران کارگر بزرگترین پالایشگاه جهان آن روز را از کار بی کار میکند ،
پس از ضرباتی که بعد از ۳۲به کارگران شرکت نفت وارد شده بود این بزرگترین ضربه ای بود که بانها وارد شد وتاثیرات شگرفی بر روح وروان شهروندان آبادانی بویژه جوانان گذاشت ،
ازسویی دیگر فقر وفاقه وبی درآمدی وحشتناک دمار از روزگار مردم در آورده بود، این وضعیت در زمانه اتفاق میافتاد که سطح عمومی دانش وسواد روبرو ز رشد بیشتری میافت کار بانجا کشید که بخشهایی از نیروهای کار چه شهری وچه شرکتی توان گسیل فرزندان خودرا بخارج برای ادامه تحصیل بدست آوردند ،
وبشیر خسروی نیز از جمله کسانی بود که فرصت یافت و بدنبال ادامه تحصیل بخارج رفت،
وبلافاصله در اولین فرصت به مبارزان کنفدراسیون دانشجویی وسپس ،،سازمان انقلابی،،پیوست او آنچنان دارای شور انقلابی بود در مدت زمانی کوتاه با پیروی از خواست خود وسازمان به جنبش رهایی بخش خلق فلسطین برای آموزش جنگ مسلحانه ی توده ای به لبنان وبه صفوف فداییان پیوست ،،
بشیر در اواسط سال ۵۰وتقریبا همزمان با سرآغاز انقلاب ۵۷در تداوم خط عمومی سازمان انقلابی برای ادامه مبارزات انقلابی خلق کرد بصفوف پیشمرگان کرد عراق پیوست ،
بعدها رفقای پیشمرگه ازرشادت وشهامت ودلیری او قصه ها گفتند ،
ودر نهایت در اوایل سال ۵۷در نبردی نابرابر با نیروهای ارتجاعی قیاده وقت جان باخت وبه خیل هزاران شهید جنبش رهایی خلق ها پیوست ،
ودر یک بعد از ظهر اواخر بهار ۵۸جنازه اورا به فرودگاه ابادان درمیان جمعیتی انبوه تحویل خانواده و رفقای حزبیش دادند ودر تشیعی کم نظیر ودر حالی که رفقایی از سازمان انقلابی وبویژه رفیق دماوندی ،،عباس صابری طی یک سخنرانی آتشین از مردانگی ورشادت احساس انترناسیونالیستی رفیق بشیر خسروی سخنان همه جانبه ای بیان داشت ،
جنازهی رفیق خسروی در موطن وی ودرکنار خانواده و رفقای حزبی وجمع کثیری از مبارزین وهم شهریانش بخاک سپرده شد،
یادش گرامی و راهش مستدامباد

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی