دوشنبه, ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

زنان پیشاپیش جنبش
بی شک زنان ایران یکی از محرومترین وستمدیده ترین جمع این سرزمین اند. دین که گفته اند افیون توده هاست در مورد زنان باید گفت علاوه برآن یوغی است بر گردن آنها وزنجیری است بر پایشان. تاریخی بعهده دارند. تاریخ جنبش کارگری نشان میدهد هرجا وهرزمان جنبش زنان برای رهایی آنها نصف بیشتر جهانند و برای ما که برای رهایی بشریت از سلطه ی نظام سرمایه داری مبارزه می کنیم زنان نقش تعیین کننده ای در کارزار بزرگ

وانقلاب کردن نیرومند شده آنجا وآن زمان کل جنبش انقلابی به پیش رفته است. در چهل ساله گذشته از زمان سلطه جمهوری اسلامی که با فرمان اجباری خمینی در اسفند 57 آغاز شد و زنان در تهران و شهرستان ها علیه آن قیام کردند وخمینی را موقتن به عقب راندند، تا کنون مبارزات زنان در اشکال گوناگون علیه حقوق نابرابر و برای رفع تبعیض ادامه یافته است و می توان گفت زنان توانسته اند دشمنان مرد سا لار اسلامی خود را قدم به قدم به رها کردن سنگر های ارتجاعی خود مجبور کنند. مبارزه همچنان ادامه دارد، زیرا در ایران زیر سلطه ولایت فقیه اسلامی و تیغ انواع پاسدران شرعیه زنان در کلیه زمینه های اجتماعی و سیاسی بس محرومند. بگذارید به چند اجحاف اسلامی در حق زنان اشاره کنیم : چنانچه زنی به عقد شرعی مردی در آمد طبق قوانین موجود، آزادی زن در زمینه های زیر از او گرفته می شود: حق انتخاب مسکن، حق انتخاب کار، حق انتخاب تحصیل، حق مسافرت . حال در گام بعدی چنانجه زن صاحب فرزند شود ، مرد سرپرست کامل کودکان است و چنانجه طلاقی صورت گیرد این مرد است که حق کامل سرپرستی را دارا ست و زن از کلیه حقوق در این زمینه محروم است. در دادگاه ومسایل حقوقی، زن نصف مرد است ودر تقسیم ارث مرد دو برابر زن می برد. حتی در دیه هم ارزش زن نصف مرد است.
هنگامی که ما از بغرنجی جامعه ایران حرف می زنیم براساس همین ویژگی هاست که از یکسو به گفته ای چهل میلیون مدرن ترین وسیله ارتباط جمعی در ایران در دسترس مردم است ، بیش از پانزده میلیون کارگر صنعتی داریم و برج وپل سازی های مدرن، تهران را به یکی از شهر های مدرن جهان تبدیل کرده است واز سوی دیگر قوانین قرون وسطائی و ارتجاعی جامعه ی زن ستیز حجازِ هزار وپانصد سال پیش حکومت می کنند. چنین است ماهیت رشد ناموزن جامعه سرمایه داری. ایران ما یکی از نادرترین ها در این زمینه است . سرمایه داری از این نامورونی ها سود می برد و این امر در سطح جهانی هم صادق است. رشد ناموزن اقتصاد ایران همیشه نیروی ذخیره کار ارزان را در خدمت سرمایه دار ارزانی می دارد. ازاین زاویه که نگاه کنیم تبیض در زمینه زنان هم هدف نیروی کار ارزان را دنبال می کند.
مقاومت و مبارزه ی زنان ایران در صد سال گذشته تاریخ درخشانی دارد. زنان قدم به قدم آگاه شدند . در دوران مبارزه علیه رژیم سلطنتی صد ها زن انقلابی پا به میدان مبارزه گذاشتند و همراه مردان انقلابی وحتی در پیشاپیش آنها در مبارزات شرکت جستند. آنها درهمه جا ودر کلیه جبهه ها ی مبارزاتی مؤثر واقع شدند . در سازمان انقلابی حزب توده ایران به شکرانه ی بست وگسترش جنبش دانشجویی در خارج کشور و ایجاد کنفدراسیون محصلین و دانشجویان که اکثریت عظیمی از دانشجویان در خارج را در بر می گرفت ده ها زن دانشجو به سازمان پیوستند و پس از اتمام دوران تحصیلی به ایران باز گشتند و تشکیلات سازمان را در شرایط سخت دیکتاتوری سلطنتی و زیر تیغ ساواک حفظ کردند.از آن جمله دکتر معصومه طوافچیان، پزشکی فارغ التحصیل از دانشگاه های ایتالیا پس از بازگشت به ایران، کار درذوب آهن اصفهان را انتخاب کرد تا با کارگران پیوند کند، مهوش جاسمی پرستاری که به مدت بیش از هفت سال توانست همراه دیگر رفقا به کار تحقیق وبررسی جامعه ایران بپردازد . آنها با پای درعملی خود و با نمونه بودن در صحنه مبارزه توانستند در مقام مرکزیت سازمان انقلابی نقش مؤثری بازی کنند. یکی از دستاورد های آنها تحقیق وبررسی از جامعه آن زمان ایران بود که توانست کل برنامه سازمان را که بر اساس الگوی جامعه چین - نیمه مستعمره – نیمه فئودال تهیه شده بود تغییر دهد. آنها را در دیماه۱۳۵۵ دستگیر کردند و زیر شکنجه سخت به حکم مستقیم محمد رضا شاه کشتند وبی شرما نه اعلام کردند در درگیری های مسلحانه توسط مأموران انتظامی بقتل رسیدند. زنان کمونیست ایران در سازمان های چپ در این چهل سا ل گذشته نمونه ی ایستادگی ومقاومت در کلیه صحنه های فرهنگی واجتماعی بوده اند. مبارزه علیه بی حجابی در حقیقت مبارزه علیه زنان آگاه ومترقی است که این روزها نقش مهمی در کلیه حرکت های اجتماعی بازی می کنند.
حزب رنجبران ایران امروز با درایت تر از گذ شته به نقش زنان در جنبش کارگری وتوده ای ایمان دارد و معتقد است که انقلاب در حال شدن پیش رو که انقلابی است سوسیالیستی سیمایی روشن از زنان ایران دارد، چه بدون آنها نه انقلابی برابر طلب به پیروزی می رسد ونه حکومتی شکل می گیرد که بدست اکثریت عظیم مردم برقرارشود و در خدمت آنها باشد.