پنجشنبه, ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

محکومیت کارگران در دادگاه ها
12 مرداد امسال رژیم جمهوری اسلامی فعالین کارگری هفت تپه و حامیان اعتصابشان را به جرم اخلال وبر هم زدن امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی تشویش اذهان عمومی و یک سری از اتهام هایی که به هر فعال سیاسی و عدالت طلب و آزادیخواه بصورت روتین زده می شود به دادگاه برد. متهمین ردیف اول علی نجاتی، سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، امیر امیرقلی، عسل محمدی،  ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی فرد هستند که

 در مراحل مختلف، دادگاهشان برگزار میشود
نیروهای امنیتی جلوی حضور خانواده های زندانیان را برای تجمع در مقابل دادگاه گرفتند. این متهمین از دادگاه تقاضای جلسه علنی کرده بودند که خبرنگاران بتوانند در آن حضور داشته باشند.
گفته می شود که قاضی مقیسه بشدت با وکلای متهمین و اسماعیل بخشی برخورد داشته است ،
رژیم جمهوری اسلامی در شرایطی فعالین کارگری را به دادگاه می برد که اوضاع جامعه بشدت بحرانی و وضع اقتصادی مردم هر روز بدتر می شود. تلاطمات سیاسی ناشی از درگیری با آمریکا تشدید هم شده است .
رژیم هر روز بیشتر ناشی از بحران اقتصادی از یک سو و نیز اعتراضات طبقات به ستوه آمده دچار درماندگی می شود. جنبش کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان، بازنشستگان با تمام بگیرو ببند ها و دستگیری فعالینشان نه تنها از پای ننشسته است بلکه در سطح گسترده تر و تعداد بیشتری ادامه دارد.
تهاجمات رژیم در عرصه اجتماعی در مجموع خود با شکست فضاحت باری روبرو شده است. و نفرت و اعتراضات هر روزه را در پی داشته است از سوی دیگر در اخبار آمده است که اعدام ها بصورت مخفی در زندان ها ادامه دارد. در همین حال افشاگری را جع به شکنجه شدن زندانیان سیاسی در حال گسترش و اطلاع رسانی وسیع به جامعه است
همبستگی جنبش های مختلف ذکر شده از شرکت در تظاهرات بصورت حمایتی تا اعلامیه های مشترک در حال رشد و گسترش است. این روند باعث شده است که نقاط ضعف های گذشته در تبادل های فکری مبارزاتی به نقاط قوت برای ادامه مبارزه تبدیل شود.
نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه تنها نیستند، این را نه تنها کانون نویسندگان اعلام می کند بلکه اعلامیه های پشتیبانی از نهادهای کارگری مختلف نشان از جویبارهای مختلفی دارد که در حال پیوستن بهم هستند تا بتوانند بزرگترین سد ترقی خواهی و عدالت طلبی را در مقابل خود درهم بشکنند.
به محاکمه کشیدن نمایندگان نیشکر هفت تپه توسط بیدادگاههای رژیم جمهوری اسلامی نشان از درماندگی و ضعف حکومت در برابر خواست های محقانه ای دارد که آنها در اعتراضات خود مطرح کرده اند. قاضی مقیسه در اولین دادگاه آنها نشان داد که کینه ای که این رژیم سرمایه از جنبش کارگری و افشاگری فعالین به دل گرفته است، حد و مرزی نمی شناسد.
رژیم جمهوری اسلامی دیگر قادر نیست که جنبش های اعتراضی را تحت عنوان جنگ و محاصره اقتصادی سرکوب کند دوران و فضای سیاسی و اجتماعی دوران جنگ ایران و عراق گذشته است. جنبش های اجتماعی دست رژیم اسلامی را خوانده اند. این جنبش ها دیگر زیر بار قلدرمنشی های رژیم نرفته و بر سر خواست های خود مصرانه ایستاده اند.
ما ضمن محکوم کردن این دادگاههای نمایشی، خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی بویژه دستگیرشدگان اعتصابات هفت تپه هستیم
رژیم بایستی بخاطر اجحافات بدون دلیل خسارات ناشی از صدمه هایی را که به زندانیان سیاسی وارد کرده است بپردازد
ع.غ

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی